OVAK Newsletter 02/2018

Spokojenost zákazníků je na prvním místě, Prozákaznické aktivity, Hledáme a aplikujeme nové technologie, Pomáháme Ostravě, Zveme k návštěvě BABYLONU, 110 let od zprovoznění Úpravny vody Ostrava-Nová Ves

Spokojenost zákazníků je na prvním místě

Letos to bude již podesáté, kdy budeme zjišťovat, jak jsou zákazníci spokojeni s poskytovanými službami naší společnosti. V měsících říjnu až listopadu proto můžete být požádáni studenty, nebo pracovníky katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty VŠB – TÚ Ostrava, abyste vyjádřili svůj názor na dodavatele vody a jeho služby. Totožnost tazatelů si můžete ověřit na visačce, kterou budou vybaveni a kterou jsou povinni mít u sebe. Vaše názory na činnost naší společnosti jsou pro nás velmi důležité, proto budeme rádi, pokud jim věnujete několik minut svého času. Právě Vaše odpovědi mohou přispět ke zlepšení našich služeb. Na všechny, kteří se průzkumu zúčastní, čeká malá odměna. Prostřednictvím dotazníku chceme oslovit 1 200 domácností na území města Ostravy. O výsledcích Vás budeme informovat.

  

Prozákaznické aktivity

Moderní platební nástroje
Od poloviny března mohou zákazníci platit za služby spojené s dodávkou vody a odváděním odpadních vod také prostřednictvím terminálu SAZKY nebo platební brány, údaje k platbě si mohou načíst prostřednictvím QR kódu. O tom jak tyto platební nástroje používat se dozvíte na našich webových stránkách www.ovak.cz v sekci Zákazníkům/Moderní platební nástroje.GDPR a úprava smluvního vztahu na dodávku vody a odvádění odpadních vod
 

Ke dni 25. 5. 2018 je v platnosti nová verze:

  • Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
  • Smlouvy o dodávce vody
  • Smlouvy o odvádění odpadních vod

Nové verze smluv jsou k dispozici na webových stránkách naší společnosti www.ovak.cz v sekci Ke stažení.


O jaké úpravy se jedná?

  • GDPR
  • 3. osoba
  • Kanalizační řád
  • Všeobecné požadavky na vypouštění odpadních do kanalizace pro veřejnou potřebu
  • Účel užití vody
  • Existence dalších zařízení

GDPR

Obsah všech smluv byl upraven v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR) v článku 12.1. smlouvy. Způsob nakládání s osobními údaji, a to nejen zákazníků, je uveden na webových stránkách www.ovak.cz v sekci O společnosti/Zpracování osobních údajů.

3. osoba
 

Možnost uzavírat smlouvu se třetí osobou (nájemcem) byla zrušena. V souladu s platnou legislativou bude smlouva uzavírána jen s odběratelem, tedy vlastníkem pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci (§ 2 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, v platném znění).

Kanalizační řád

Konkrétní limity platné pro jednotlivá vyústění – do toku, na ČOV Ostrava nebo ČOV Havířov jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

Všeobecné požadavky na vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

Nově neobsahují Čestné prohlášení o tom, že odběratel nevypouští do kanalizace zvlášť nebezpečné látky, tato povinnost vyplývá odběratelům přímo z Kanalizačního řádu. Naopak byly doplněny o limity pro vyústění na ČOV Havířov a seznam látek, které nejsou odpadními vodami, a proto musí být zabráněno jejich vniknutí do veřejné kanalizace.

Účel užití vody a existence dalších zařízení se již vyplňuje pouze ve smlouvě, z formuláře Odhlášení odběru-Přihlášení odběru byly zrušeny.

Upraveny byly i všechny související dokumenty, které jsou rovněž k dispozici na webových stránkách naší společnosti www.ovak.cz v sekci Ke stažení.

 

Hledáme a aplikujeme nové technologie

Současná doba se vyznačuje úbytkem zdrojů pitné vody. Je velmi důležité maximalizovat péči stávajícím zdrojům s důrazem na využití moderních efektivních metod šetrných k přírodě. Takovou ekologickou metodou je Hydropuls. Jedná se o mechanickou metodu čištění studen a vrtů založenou na principu pulzních tlakových rázů. Je to účinnější a šetrnější postup ve srovnání s doposud používanými metodami chemickými. Po loňském pilotním prozkoušení této unikátní technologie OVAK v letošním roce používá tuto jedinečnou metodu pro čištění 7 studní na svých prameništích v Ostravě-Nové Vsi a Ostravě-Dubí. Jsme společností, která se s maximálním úsilím stará o podzemní zdroje pitné vody v Ostravě pro nás a naše další generace.


OVAK je společnost známá svým průběžným inovativním přístupem v řešení problematiky vodárenství. Jeden z jejich posledních významných projektů, „Dálkový monitoring vodoměrů,“ byl v roce 2017 oceněn v národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost“ pro jeho významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou. Republikové prvenství získala společnost i nasazením ojedinělé zahraniční technologie „ICE PIGGING“, určené k čištění vodovodního potrubí směsí ledu a kuchyňské soli, které je přibližně 1.000x účinnější než jiné technologie v této oblasti.


ICE PIGGING v Bartovicích. Odběr vzorku vody z čištěného potrubí pro stanovení nerozpuštěných látek, které jsou pomocí ledové tříště efektivně odstraňovány.


Své přední místo v hledání a aplikování moderních technologií, které zlepšují kvalitu vody a služeb pro obyvatelstvo Ostravy, společnost potvrzuje i zapojením se do prvního testu v EU, který má ověřit možnosti využití speciálních nátěrů na bázi nanotechnologie v oblasti distribuce pitné vody. Test probíhá ve vodojemu v Ostravě-Hošťálkovicích a vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní test, je komora vodojemu striktně izolována od vodovodní sítě a distribuce vody odběratelům. Primárním cílem projektu, po dobu kterého bude rok prováděn na základě rozborů monitoring kvality vody, je získat poznatky pro případné nasazení aplikace v distribuci pitné vody. Na projektu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu se mj. podílí i odborníci z Vysoké školy Báňské-Technické univerzity a Ostravské univerzity.
 

„Nanotechnologie je poměrně mladý, ale progresivní obor. My se podílíme na výzkumu, jakým způsobem mohou nanočástice pomoci ve vodárenství a nakolik je jejich využití efektivní a bezpečné,“ sdělil generální ředitel OVAK, a.s. Ing. Vojtěch Janoušek.

 

Pomáháme Ostravě

Jsme hrdým partnerem významných událostí v Ostravě, které svým významem překračují hranice našeho města i České republiky. S podporou cílíme nejenom do kulturního a společenského aktuálního dění, ale také tam, kde pomocná ruka je třeba. Jedním z takových počinů je podpora vzniku charitativního kalendáře RETRO OSTRAVA. Finančně jsme přispěli na rehabilitaci dětí s dětskou mozkovou obrnou.

V rámci konceptu FREE WATER ZONE putujeme s naším VODOBAREM a VODNÍ BRÁNOU Ostravou a pomáháme osvěžit příznivce zajímavých ostravských akcí. Letos jsme navštívili děti a mládež na Bambifestu, dále jsme pokračovali na Slavnosti obvodu Ostravy – Jih. Nezapomněli jsme na naše ekologické dětské klání HLEDEJ PRAMEN VODY, jehož partnerem je statutární město Ostrava. Školní týmy se mohou do ročníku 2019 registrovat zde.


Vítězné družstvo projektu Hledej pramen vody 2018 PRAMÍNCI, ZŠ Ostrava-Hrabůvka. Ceny předávali: paní náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová (druhá zprava), generální ředitel OVAK Ing. Vojtěch Janoušek a manažerka projektu Ing. Radka Vanková.

Cirkus trochu jinak aneb CIRKULUM v Ostravě - Porubě byl pro nás „mokrou“ novinkou tak jako Rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Naše voda chutnala také hudebním fandům na Colours of Ostrava.


 VODNÍ BRÁNA A VODOBAR v rámci projektu FREE WATER ZONE - CIRKULUM .

 

Zveme k návštěvě BABYLONU

V Úpravně vody v Ostravě - Nové Vsi byla vloni otevřena zcela nová expozice mapující historii dodávek vody v Ostravě. Vznikla v budově bývalé odkyselovací stanice zvané Babylon, která je stejně jako celý areál Úpravny památkově chráněná. Expozice vznikla díky úzké spolupráci města Ostravy a společností OVAK.

Ostrava tak má další technickou památku v autentickém prostředí, která je připomínkou její bohaté historie. „Architektonicky zajímavá stavba se proměnila v malé muzeum, které Ostravanům představí historii vodárenství v našem městě. Historicky cenná budova po rekonstrukci našla nové uplatnění a to mě velice těší. Je to cesta, jak památky otevřít veřejnosti,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura, který Babylon vloni pokřtil vodou z úpravny společně s generálním ředitelem společnosti

OVAK. Odkyselovací stanice byla v areálu Úpravny vybudována v roce 1935. Svému účelu ale sloužila jen krátce. V roce 2007 se poprvé objevila myšlenka zřídit v Babylonu expozici ostravského vodárenství. Po deseti letech se postupně podařilo přetavit nápad ve skutečnost.
 

Do expozice se lidé dostanou po předchozí rezervaci.

Těšíme se na vás.


110 let od zprovoznění Úpravny vody Ostrava-Nová Ves


„Zastávka Nová Ves – vodárna“ – toto hlášení můžete dnes slýchávat v běžném hlášení trasy v dopravních prostředcích v Ostravě. Vodárna se stala běžným pojmem v jejím místopisu. Málokdo však tuší, co se za tímto názvem či pojmem ve skutečnosti skrývá.
Zastavme se i my na malou chvíli….
Vodárna v Ostravě - Nové Vsi slaví 110 let od zahájení jejího provozu. To je vhodná příležitost si v krátkosti připomenout její základní historické mezníky a její význam.
Vodárna byla uvedena do provozu roku 1908
v místech dnešní křižovatky ulic 28. října a Plzeňská. Jímání vody probíhalo v okolí ale již dříve - první zmínky jsou zaznamenány okolo roku 1885. Avšak ke vzrůstajícím nárokům na množství a kvalitu pitné vody již původní systém jímání a původní vodárna naprosto nevyhovovala. Autorem nového technického řešení stávající vodárny byl Ing. Ulrich Huber z Liberce, který využil své znalosti z analogie a zkušeností z budování obdobných úpraven v zahraničí. Architektonický projekt vypracoval František Fiala, který budovy vodárny navrhnul v kombinaci režného a hrázděného zdiva.


Navržená a posléze realizovaná vodárna s kapacitou 10 000 m3 (115 l/s) vyrobené pitné vody za den sestávala ze dvou od sebe vzájemně oddělených budov strojovny a odželezovací stanice. Původně byla voda jímána tzv. násoskovým (podtlakovým) systémem z desítek studní na prameništi Ostrava - Nová Ves. Ve strojovně byla umístěna odstředivá čerpadla s výtlačnou výškou 17 m pro čerpání vody ze sběrné studny na odželezovací stanici a dále pístová čerpadla s dopravní výškou 54 m čerpající upravenou vodu nově vybudovaným výtlačným potrubím o průměru 500 mm, v délce 7 km, do rovněž nově vybudovaného zemního vodojemu v Muglinově o kapacitě 2 500 tis. m3. Odtud byla voda rozváděna do spotřebiště. Odželezovací stanice byla vybavena soustavou 4 tzv. lískových skrápěčů, kde probíhalo její provzdušnění. Následně odtékala do 6 filtračních komor s náplní štěrkopísku, a pak vyčištěná do komor na čistou vodu. Zajímavostí bylo, že napětí v síti vodárny bylo 1800V a 33 1/3Hz, neboť elektrickou energii dodávala těžařská společnost Marie – Anna, ale i např. to, že součástí stavby vodárny byla železobetonová lávka přes řeku Ostravici, která mimo uložení zdvojeného potrubí s ohledem na možnost poruch, řešila velmi vkusně i přechod pro pěší.

V průběhu desetiletí se areál vodáren dále rozrůstal. Ve dvacátých, padesátých a sedmdesátých letech minulého století proběhly největší rekonstrukce. Z 50. a 70. let také pochází většina dnes už převážně zastaralého zařízení. Jeho postupnou obnovu poznamenala katastrofální červencová povodeň roku 1997, kdy voda z řeky Odry areál úpravny zcela zatopila a způsobila řadu škod i na prameništích Ostrava - Nová Ves a Dubí. Tato dodávají surovou vodu k úpravě na úpravnu. Nicméně se podařilo opětovně vodárnu zprovoznit již po 4 měsících usilovné práce všech zaměstnanců vodárny a spolupracujících externích firem.

Další významná rekonstrukce technologického zařízení a budov je v současnosti připravována a její realizace je v plánu v následujících letech.

V současnosti je jímání podzemní vody k její další úpravě na úpravně realizováno pomocí ponorných čerpadel ze studní o hloubkách cca 35 – 45 m ze dvou již zmíněných pramenišť Dubí a Ostrava - Nová Ves. Technologie úpravy vody je dvoustupňová, a to z důvodu zvýšeného obsahu železa, manganu a amonných iontů v surové podzemní vodě. Vodárna v Ostravě - Nové Vsi zásobuje vodou Moravskou Ostravu a Přívoz, Muglinov, část Svinova a část Poruby (ve směsi s pitnou vodou upravovanou z přehrady Kružberk a dodávanou prostřednictvím Ostravského oblastního vodovodu). Dohromady tak pokrývá zhruba 30 % potřeby pitné vody ve městě.


Úpravna vody Ostrava - Nová Ves je dodnes největší a nejvýznamnější úpravnou vody na území města Ostravy. Její kapacita činí 200 l/s, což pro vaši představu znamená naplnění běžné vany za jednu sekundu. Pro zásobování Ostravy je existence úpravny důležitou strategickou rezervou a chcete-li i pilířem ostravského vodárenství nejen pro případy nenadálých událostí.
Pitná voda vyrobená na ÚV Ostrava – Nová Ves pochází z podzemních zdrojů a je přirozeně bohatá na minerály, které jsou nepostradatelné pro lidský organismus.

 

V areálu úpravny bylo v roce 2017 otevřeno vodárenské muzeum „Historie ostravského vodárenství – Babylon“, jehož hlavním tématem je historie ostravského vodárenství a které je veřejně přístupné.

V roce 2008 vyhlásilo zastupitelstvo města Ostrava Úpravnu vody v Ostravě – Nové Vsi a prameniště pitné vody Nová Ves a Dubí za strategický zdroj. V témže roce se areál Úpravny vody Ostrava – Nová Ves stal rovněž památkově chráněným.

Co více si dnes přát?

Aby zákazník byl vždy s naší pitnou vodou spokojený, neboť stále platí a platit bude „náš zákazník, náš pán“; aby voda tekla kde má, v dostatečném množství a kvalitě, a aby ji všichni ze všech sil chránili.

Voda je přece život!!!

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Víte, že ...

1)
vyvezeme septik?

2)
připojíme vás k vodovodu a kanalizaci?

3)
zhotovíme projekt?