Co nepatří do kanalizace?

Odvádění odpadních vod prostřednictvím kanalizace je nezbytnou součástí každého moderního města. Délka ostravského systému kanalizace je více než 919 km a začíná u jednotlivých domácností nebo firem a končí v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze (ÚČOV), ze které vytéká do řeky Odry voda čistší, než je v řece samotné. Aby kanalizace fungovala, musí být dodržována stanovená pravidla daná tzv. Kanalizačním řádem, která bohužel narušují nedisciplinovaní občané a ztěžují tak její funkčnost. Často jde o zdánlivé maličkosti začínající např. vléváním použitého oleje na fritování do záchodové mísy. Na odstranění poruch vzniklých nesprávným přístupem obyvatel se ročně vynakládají nemalé finanční prostředky v řádech statisíců korun ročně.

Kanalizační síť je složitý organismus, který pracuje za dohledu kvalifikovaných odborníků společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) za pomoci moderní techniky. O tom, jak bude kanalizace ve městě fungovat, rozhodují také občané a firmy tím, jak dodržují Kanalizační řád, který určuje, co do kanalizace patří a co ne. Nejčastější chybou je vhazování velkých hygienických předmětů nebo vylévání tuků, které se srážejí a nabalují se do velkých ucpávek zamezujících toku kanalizace tak, že dochází k haváriím včetně zaplavování sklepních prostor. Do kanalizace také nepatří a zákonem je zakázáno do ní vypouštět biologický odpad, např. odpady z kuchyňských drtičů a zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin. Kuchyňský odpad způsobuje ucpávání kanalizačních přípojek i veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců, kteří tak přežívají v kanalizaci díky dostatečnému přísunu potravy.

„Snažíme se kanalizační síť preventivně a systematicky udržovat a čistit tak, aby nedocházelo ke zbytečným poruchám, ale na nepoučitelnost některých spoluobčanů jsme krátcí. Negativním příkladem je například vylití betonové směsi do kanalizace při stavebních úpravách domu, nebo vhození odpadkového koše do kanalizace. Chceme apelovat na občany zejména nyní, kdy se blíží svátky na konci roku. Tuk ze smažení kaprů do kanalizace vážně nepatří,“ sdělila Ing. Radka Vanková, vedoucí oddělení vztahů s veřejností.

Tuky lze umisťovat do kontejnerů na tuky, sběrných dvorů nebo musí být zachycovány v lapačích tuků a olejů. Pokud dojde k jejich vylití do kanalizace a ochlazení, vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci, obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková zátka a dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí OVAK provést čištění kanalizace kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků rozruší a uvedou kanalizaci do průtočného stavu. Stejně tak tuk působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje proces čištění vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy i odtokové parametry.

Mezi předměty, které se často v kanalizaci objevují a narušují její funkčnost, jsou i hygienické pomůcky, které také patří do kontejnerů na směsný odpad. Jejich výčet je dlouhý, od dětských plen přes dámské hygienické potřeby, kosmetické a odličovací ubrousky a tampony, vlhčené ubrousky a konče vatičkami na čištění uší. Specialitou jsou ruličky od toaletního papíru, o kterých si mnozí myslí, že se všechny rozpustí ve vodě. Bohužel, není tomu tak. Materiál těchto výrobků je velmi odolný, pružný a biologicky nerozložitelný. Po kontaktu se strojním vybavením čerpacích stanic nebo nátoku na čistírnu odpadních vod se namotává na oběžná kola čerpadel až do jejich úplného ucpání. Následně pak musí být zařízení zastaveno, a pokud nedošlo k jeho poškození, tak alespoň rozebráno a vyčištěno. Nezanedbatelným problémem dále je, že tyto lehké plasty plavou v kanalizaci na hladině a během deště se mohou dostat s odlehčenou dešťovou vodou až do řek.


Nebezpečná kategorie jsou chemikálie a další nebezpečné látky, které patří do sběrných dvorů. Jejich výčet je také úctyhodný: staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie. Řada z nich má velmi negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod, čímž mohou výrazně zkomplikovat chod čistírny odpadních vod. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.
Nebezpečím při vypuštění těchto látek do kanalizace je i ohrožení obsluhy kanalizace, která se v době čištění nebo revizí může v profilech kanalizace pohybovat. Stejně tak hrozí nebezpečí při smíchání těchto látek a vytvoření směsí, které mohou být výbušné a hořlavé. Určité typy kyselin a hydroxidů mohou mít také zásadní dopad na materiál kanalizační stoky a poškození potrubí pak může být nevratné s následnou opravou v řádech stovek tisíc korun.


Samostatnou kategorií jsou léky, protože některé účinné látky v nich obsažené se dostávají do koloběhu pitné vody a znovu je konzumujeme. A kategorií opravdu neuvěřitelných předmětů, které se někdo snažil nacpat do kanalizace a zjevně si ji spletl s kontejnerem, je komunální a stavební odpad, provazy, hadry, kovové předměty, písek, beton atd. Jakýkoliv pevný či abrazivní materiál snadno způsobí, kromě ucpání kanalizace i poničení technologického vybavení čerpacích stanic. V případě poškození tohoto vybavení mohou nastat velké problémy, jak s opravou poničených čerpadel anebo s čištěním veřejné kanalizace. Vypuštěním cementových směsí může dojít také k lokálním ucpávkám kanalizací, nevratnému poškození potrubí s následnou opravou v řádech stovek tisíc korun.


Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v kapalném nebo pevném skupenství. Látky, které do kanalizace nepatří, mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na provozní činnost. Způsobují provozní problémy a v konečném důsledku prodražují proces odkanalizování a čištění, což má dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění a čištění odpadních vod (stočné).
Kanalizace není odpadkový koš!

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Jaký ekologický pohon využívají automobily OVAKu?

1)
lehký topný olej

2)
naftu

3)
CNG