Možnosti snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody

Fakturovaný objem odkanalizované vody je možné snížit ze dvou důvodů, a to:

 1. zalévání zahrady
 2. vývozu odpadních vod z předčisticích zařízení – septiku nebo domovní čistírny odpadních vod  

Jak v jednotlivých případech postupovat, uvádíme níže. 

1. Snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody z důvodu zalévání zahrady

Za jakých podmínek lze objem odvedené odpadní vody snížit?

 1. Pokud je množství odpadní vody neodvedené do veřejné kanalizace pro dané odběrné místo prokazatelně větší než 30 m3 za rok (zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., § 19, odst. 7, v platném znění).
 2. Máte uzavřenou písemnou smlouvu, jejímž předmětem je dodávka vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.
 3. Platíte za odvádění odpadních vod, tzv. stočné a máte uhrazeny všechny pohledávky za vodné a stočné.  

Jaké doklady musíte doložit, aby Vám bylo stočné sníženo?

 1. Formulář Žádost o snížení množství stočného
 2. Kopii aktuálního dokladu o vlastnictví a velikosti pozemku jako např. výpis z katastru nemovitostí.  

Kde potřebný formulář žádosti získáte?

V zákaznickém centru společnosti nebo na webových stránkách společnosti www.ovak.cz
Dokdy musíte požadované doklady předložit?

Nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku, za který se o snížení stočného žádá, a to z důvodu kontroly odběrného místa.

Musíte žádat o snížení stočného každoročně i v případě, že se údaje nezměnily?

Ano, ale v tomto případě postačí, když učiníte písemné čestné prohlášení, že se údaje v původní žádosti nezměnily, a že žádáte o snížení pro následující rok. O snížení lze nejdříve požádat první pracovní den příslušného kalendářního roku, za které se žádost podává.

Je možné si požádat o snížení zpětně?

Není. Objem neodvedené odpadní vody bude snížen pouze za rok, ve kterém byla Žádost o snížení množství stočného prokazatelně doručena do sídla společnosti OVAK a.s.

Kde získáte podrobnější informace?

V zákaznickém centru společnosti nebo na zákaznické lince 848 100 700.


2. Snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody z důvodu Vývozu odpadních vod z předčisticích zařízení – septiku nebo domovní čistírny odpadních vod

Jaké doklady musíte doložit, aby Vám byl snížen objem odvedené odpadní vody?

 1. Ověřenou stavební dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení stavby – septiku, domovní čistírny odpadních vod
 2. Povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
 3. Daňový doklad – fakturu za odvoz odpadních vod  

Co dělat, pokud nemáte požadovanou stavební dokumentaci?

Můžete si nechat zpracovat náhradní dokumentaci, tzv. pasport stavby. Na objednávku Vám ji zpracuje také oddělení dokumentace naší společnosti.

Co dělat, pokud nemáte povolení k vypouštění odpadních vod?

Pokud toto povolení nemáte, požádejte vodoprávní úřad, konkrétně odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o jeho vydání na základě správního řízení.

Jakou máte předložit fakturu?

Fakturu, ze které bude zřejmé, že odpadní vody byly odvezeny z Vámi využívaného předčisticího zařízení a v jakém množství. Faktura musí být současně vystavena na osobu, která je odběratelem společnosti OVAK a.s., tzn. máme na její jméno řádně uzavřenou smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Jiné osobě nebude snížení provedeno. Odvoz odpadní vody si můžete na základě objednávky zajistit rovněž prostřednictvím společnosti OVAK a.s.

Jakým způsobem můžete o snížení objemu odvedené odpadní vody požádat?

 • Osobně na zákaznickém oddělení naší společnosti
 • Poštou
 • Elektronickou poštou na adresu info@ovak.cz 

Kolikrát za rok lze požádat?

Požádat lze maximálně 1x v jednom kalendářním roce. Pokud ale vyvážíte předčisticí zařízení častěji, musíte tento počet vývozů doložit schváleným provozním řádem tohoto zařízení s uvedením četnosti vývozu.

V jaké výši bude snížena faktura - za vodné a stočné - za objem odvedené odpadní vody?

Prokázaný objem vyvezeného předčisticího zařízení x sazba stočného platná pro příslušný rok.

Je možné si požádat o snížení zpětně?

Není. Objem odvedené odpadní vody bude snížen pouze v roce, ve kterém byl vývoz předčisticího zařízení uskutečněn.

Kde získáte podrobnější informace?

V zákaznickém centru společnosti nebo na zákaznické lince 848 100 700.

 

Zákaznická linka

848 100 700

Poruchová linka

800 202 700

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Účastníky kterého festivalu osvěžila kohoutková voda ze speciálního vodobaru od OVAKu?

1)
Glastonburry

2)
Pohoda

3)
Colours of Ostrava