Kvalita pitné vody

Vliv složení vody na organismus | Právní předpis | Tvrdost pitné vody  | Přepočty tvrdosti

Aktuální informace o kvalitě pitné vody v ostravské vodovodní síti

Jaké je složení vody?

Chemicky čistá voda se v přírodě nevyskytuje, rovněž také pitná voda je v podstatě směsí nejrůznějších látek, minerálů a sloučenin rozpuštěných ve vodě. Množství těchto látek se odvíjí od původu vody – podzemní voda rozpouští v sobě tyto látky při průchodu zeminou, proto jejich obsah je zpravidla vyšší než u vody povrchové, kde je zastoupen vyšší podíl dešťové vody s minimálním obsahem rozpuštěných látek.

Různé složení vody dané různými poměry jednotlivých složek pak způsobuje nepatrné změny v chuti, které mohou být citlivějšími jedinci zachytitelné. Není tedy až tak pravda, jak se vždy tradovalo, že pitná voda je kapalina bez chuti a bez zápachu.

Kohoutková versus balená voda

Litr vody z kohoutku, včetně stočného, přijde přibližně na 8 haléřů a je tedy více než 100krát levnější než 1 litr balené vody. Cena litru balené vody neklesne pod 5 korun – a to nepočítáme náklady na likvidaci neekologického obalu, skladování a přepravu. Voda, která teče z  kohoutků, splňuje parametry vody pro kojence - podléhá častější a v některých parametrech i přísnější kontrole kvality než balená voda. Voda z kohoutku je vždy doma a vždy čerstvá – optimálně „uskladněna“ v chladu a temnu ve vodovodním potrubí, nezabírá místo v lednici.

Kontakt na provoz vodovodní sítě

Nahoru Nahoru

Jaký vliv má složení vody na lidský organismus?

Většina těchto sloučenin je pro zdraví člověka neškodných, ba naopak pro správný vývoj nutných. Pitnou vodou přijímá lidské tělo významnou část důležitých minerálních látek. Chemicky čistá voda je naopak pro zdraví škodlivá – vlivem absolutní absence rozpustných sloučenin je tato voda z lidského těla odčerpává, což může vést k závažným zdravotním problémům (např. řídnutí kostí úbytkem vápníku a hořčíku apod.)

Bohužel však ne všechny sloučeniny přítomné ve vodě jsou pro zdraví člověka vhodné a přínosné. Minimální ohled na životní prostředí při provozování chemických podniků a neřízené používání umělých hnojiv v dřívějších dobách mělo za následek hromadné úniky nebezpečných chemických sloučenin do půdy a tím do podzemních vod, či splachy do vodních toků. Úprava přírodních vod na vodu pitnou se tím stává stále náročnější, složitější a samozřejmě dražší.

Nahoru Nahoru

Který právní předpis ovlivňuje kvalitu vody?

Množství jak žádoucích, tak i nežádoucích látek v pitné vodě je upraveno právním předpisem kvality vody, který za dobu své existence z důvodu zajištění rostoucího trendu vysoké úrovně ochrany lidského zdraví doznal značných změn. Do konce roku 2000 platila norma pro pitnou vodu ČSN 75 7111, která byla nahrazena vyhláškou 376/2000 Sb., platnou v období od 1. 1. 2001 do 1. 5. 2004. Současným právním předpisem o kvalitě pitné vody je vyhláška 252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, tj.  vyhlášky 187/2005 Sb. ze dne 1. 6. 2005 a vyhlášky 296/2006 Sb. ze dne 19. 6. 2006. Ujednání vyhlášky vycházejí ze směrnice Rady Evropské unie 98/83/EC z 3. listopadu 1998 a navazující zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, kde je již termín pitná voda zaměněn za výstižnější termín "voda určená pro lidskou spotřebu".

Nahoru Nahoru

Tvrdost pitné vody

Tvrdost vody je termín vyjadřující celkový obsah solí vápníku a hořčíku ve vodě. Tyto minerální soli jsou velmi důležité pro lidský organismus, jejich přítomnost je tedy žádoucí.

Podle charakteru přítomných sloučenin je rozlišována:

  • Tvrdost přechodná (karbonátová), tvořená uhličitany a hydrogenuhličitany vápenatými a hořečnatými. Ta se může měnit v důsledku změny rovnováhy mezi oxidem uhličitým, uhličitany a hydrogenuhličitany, např. při zahřívání, vaření. To se projevuje vysrážením příslušných uhličitanů formou tzv.vodního kamene na nádobí, topných tělesech praček apod.

  • Tvrdost trvalá (nekarbonátová), tvořená jinými solemi vápenatými a hořečnatými (např. sírany, chloridy, dusičnany, křemičitany, humáty). Tento typ tvrdosti se změnou teploty nebo tlaku nemění.  

Celková tvrdost je součtem trvalé a přechodné tvrdosti.

Povrchová voda pocházející z přehradních nádrží (např. Kružberk, Šance) je měkká, protože jejím zdrojem jsou z velké části srážky, které jsou minimálně mineralizovány.
Naproti tomu voda z podzemních zdrojů, provozovaných společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., je středně tvrdá až tvrdá. Její složení je dáno horninami, kterými voda prochází, a schopností vody rozpouštět jejich jednotlivé složky.

 

Nahoru Nahoru

Tvrdost vody v Ostravě

Aktuální informace o kvalitě pitné vody v ostravské vodovodní síti

Přepočty tvrdosti

Oficiální jednotkou tvrdosti je jeden milimol na litr, ve zkratce „mmol/l“. Stále se však v hojné míře užívají starší jednotky, jako např. stupně německé, značeno jako „°N“, příp. „°dH“ nebo také stupně francouzské, značeno jako „°F“. S těmito jednotkami se můžete běžně setkat např. v návodech k napařovacím žehličkám, pračkám, či myčkám nádobí. V každé stupnici jsou odpovídající hodnoty tvrdosti jiné, proto v následujícím uvádíme přepočtovou tabulku mezi jednotlivými stupnicemi.

Voda mmol/l °dH °F
velmi měkká <0,5 <2,8 <5
měkká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5
středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 - 14 12,51 - 25
tvrdá 2,51 - 3,75 14,01 - 21 25,01 - 37,5
velmi tvrdá >3,76 >21,01 >37,51

 

 

 

 


 

Uvedené hodnoty jsou však pouze orientační, v některých oblastech, zvláště hraničních, mohou být hodnoty tvrdosti na dvou sousedních ulicích, mimořádně i dvou sousedních domů, zcela rozdílné, což je dáno systémem zásobování města, tlakovými, či monitorovacími pásmy apod. Z tohoto důvodu doporučujeme ověřit přesnou tvrdost v místě vašeho bydliště na tel. čísle 597 475 510.

Nahoru Nahoru

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Účastníky kterého festivalu osvěžila kohoutková voda ze speciálního vodobaru od OVAKu?

1)
Glastonburry

2)
Pohoda

3)
Colours of Ostrava