Fakturace

Způsoby úhrady vodného a stočného | Zálohy | Upomínka, penalizace | Reklamace faktury

Platba vodného a stočného se provádí na základě faktury.

Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů od data jejího odeslání. Datum splatnosti se na faktuře nachází v levé části ve třetím rámečku od shora. Jedná se o datum, do kterého má být faktura uhrazena a platba doručena na účet dodavatele.

Odběrná místa dělíme podle četnosti fakturace na:

 • měsíční (zejména průmyslová odběrná místa) – odečty jsou zde prováděny vždy na konci měsíce. Po odečtu je vždy vystavena faktura.
 • čtvrtletní – faktura se vystavuje každé tři měsíce, a to střídavě dvakrát na základě fyzického odečtu a dvakrát na základě průměrné roční spotřeby odběrného místa,
 • roční – odběratel platí zálohy a jednou ročně mu je vystavena zúčtovací faktura. V průběhu roku může být na odběrném místě proveden naším pracovníkem kontrolní odečet, který ale není fakturační.

Jak můžete platit vodné a stočné?

Faktury můžete platit těmito způsoby: 

 • převodním příkazem – v případě, že odběratel má více odběrných míst, můžeme mu k vystaveným fakturám přiřadit krycí list, pod jehož variabilním symbolem může provést souhrnnou platbu vystavených faktur. POZOR, krycí list ale není daňovým dokladem,
 • inkasním příkazem – potřebujeme doložit povolení z banky, že můžeme inkasovat peníze z účtu odběratele,
 • složenkou – na poště nebo v sídle dodavatele.  

   

  

Nahoru Nahoru

Zálohy

Je možné si sjednat pravidelné zálohy?
Ano, odběratelům umožňujeme platit vodné a stočné formou měsíčních zálohových plateb.

Výši zálohy si může odběratel určit sám nebo mu je stanovena dle spotřeby předchozího roku. Při uzavření smlouvy obdrží odběratel plán záloh, neplatí-li zálohy přes SIPO. Pokud nedojde na odběrném místě ke změnám, platí plán záloh i pro následující období. Přepočet zálohy se provádí automaticky 1x ročně po vyúčtování spotřeby vody. Změna výše zálohy je odběrateli oznamována v textu zúčtovací faktury.

Jakým způsobem lze platit zálohy?
Zálohy lze platit těmito způsoby:

 • převodním příkazem
 • inkasním příkazem:   
  1. Potřebujeme doložit povolení z banky, že můžeme inkasovat peníze z účtu odběratele.
  2. Peníze se budou účtovat ve prospěch účtu naší společnosti vedeného u KB Ostrava - č.ú. 5302761/0100.
 • pomocí SIPO – potřebujeme sdělit spojovací desetimístné číslo, které je uvedeno např. na výpisu SIPO a začíná číslem 7 nebo 8

Zúčtovací faktura bude vystavena v první polovině kalendářního roku následujícího po zúčtovacím období v souladu s harmonogramem fakturace daného odběrného místa. Do faktury budou zahrnuty jen ty zálohy, které byly v době vystavení faktury již uhrazené.

V případě SIPO dochází k měsíčnímu prodlení. Příklad: odběratel zaplatí v květnovém SIPO zálohu, ale o úhradě se dozvíme až v měsíci červnu. Bude-li vystavena faktura koncem května, popř. počátkem června, nebude tato záloha do ní započtena.

Jaká je splatnost záloh?
Záloha placená formou SIPO je splatná do konce daného měsíce.
Záloha placená jinou formou (převodním příkazem, inkasním příkazem) je splatná do 20. dne daného měsíce.

Nahoru Nahoru

Neuhradili jste spotřebu vodného a stočného včas?

V případě, že neuhradíte ve lhůtě splatnosti fakturu nebo zálohu, je vám po 14 dnech od data splatnosti odeslána 1. upomínka. Není-li provedena úhrada ani po 1. upomínce, je vám po 28 dnech od data splatnosti odeslána 2. upomínka s výzvou na zaplacení do 10 dnů. Pokud nezaplatíte ani na základě 2. upomínky, může být na odběrném místě přerušena dodávka vody.

Penalizace
Za pozdní úhradu faktury je odběrateli vystavena penalizační faktura v souladu s platným právním předpisem.

Nahoru Nahoru

Všechny námi vystavené doklady (faktury, zálohy, upomínky) můžete uhradit na pokladně v sídle naší společnosti, a to nejen v hotovosti, ale i prostřednictvím platebního terminálu.

Kdy a jak mohu reklamovat fakturu?

Reklamace spotřeby odebrané vody
Máte-li pochybnosti o správnosti vystavení faktury při fyzickém odečtu, a to proto, že fakturovaná částka je příliš vysoká nebo nízká oproti vaší běžné spotřebě, věnujte faktuře zvýšenou pozornost a dříve než nám doklad vrátíte zpět, proveďte následující kontrolu.

Pokud se při vaší kontrole vodoměr točí, přestože nikdo ve vašem domě vodu nepouští, může se jednat o závadu, při které dochází k úniku vody. Ve většině případů se jedná o úniky vody na vnitřních rozvodech, kdy voda protéká přes některý ze spotřebičů do odpadu, a následně do kanalizace. Největší četnost těchto závad je u splachovačů WC. Někdy tečou zahradní výtokové ventily, jindy třeba uniká pitná voda přes ohřívač teplé užitkové vody.
Pokud jste opravdu přesvědčeni, že vodoměr měří více, než skutečně spotřebováváte, máte možnost podat žádost o 
přezkoušení vodoměru.

U odběratelů, kteří neplatí zálohy a mají čtvrtletní fakturaci, se může stát, že při fakturaci podle roční spotřeby se spotřeba odebrané vody může lišit od stavu na vodoměru.

Pokud je rozdíl značný, vraťte fakturu zpět s uvedeným datem a aktuálním stavem na vodoměru. Původní faktura bude stornována a bude vám vystavená faktura nová. Je-li rozdíl nepatrný, při další fakturaci na základě fyzického odečtu vodoměru dojde ke srovnání spotřeby, a proto není důvod fakturu reklamovat.

Kontakt na zákaznické centrum společnosti

Reklamace jména a adresy – fyzické osoby
Obdrželi jste fakturu, na které je chybně uvedeno vaše jméno?
Oznamte tuto skutečnost na naše zákaznické centrum.
V případě, že se přestěhujete a změníte adresu, na kterou vám byly faktury běžně zasílány, tuto skutečnost nám v co nejkratším termínu oznamte. Předejdete tak zbytečným problémům při doručování faktur.

Reklamace obchodního jména, adresy a identifikace – právnické osoby
Dojde-li ve firmě nebo u právnické osoby ke změně obchodního názvu, adresy nebo identifikace (IČ, DIČ), tuto skutečnost nám neprodleně
oznamte. Byla-li vám doručena faktura, na které jsou uvedeny neplatné údaje, zašlete nám ji zpět s přiloženým výpisem z obchodního rejstříku, popř. živnostenským listem a jste-li plátci DPH, tak také registrací DIČ a na základě těchto dokladů vám bude faktura opravena.

Nahoru Nahoru

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Víte, že ...

1)
vyvezeme septik?

2)
připojíme vás k vodovodu a kanalizaci?

3)
zhotovíme projekt?