Smlouva o dodávce

V souladu s legislativními změnami platnými od 01.01.2014, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění novely č. 275/2013 Sb., jsme pro Vás připravili novou smlouvu, a to ve 3 variantách podle předmětu smlouvy: 
Obchodní podmínky jsou i nadále součástí smlouvy, ale nově respektují úpravu adhezních smluv podle nového občanského zákoníku. Navíc se ve smlouvě nově upravuje vlastnictví a provozování vodovodu a kanalizace, vlastnictví přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale připojených osob aj. Jedná se o nezbytné náležitosti smlouvy, které nově stanovuje zákon č. 275/2013 Sb., v § 8 odst. 16 a 17.
 
 
Jak postupovat při uzavření smlouvy?
Smlouvu lze na základě platné legislativy uzavřít s vlastníkem připojené nemovitosti nebo s jedním z vlastníků připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti. Ve výjimečných případech a se souhlasem dodavatele může být odběratelem „třetí osoba“ –  např. nájemce. Odběratel však i v tomto případě zůstává plně zodpovědný za závazky “třetí osoby“, stává se jejím ručitelem.
 
Vyplněné formuláře smlouvy včetně příp. příloh a přihlášení odběru při vzniku nového odběrného místa, nebo odhlášení odběru – přihlášení odběru při změně vlastníka, prosím, doručte do sídla naší společnosti. Formuláře můžete také vyplnit v zákaznickém centru naší společnosti.
 
K uzavření smlouvy je nutné doložit průkaz totožnosti, prokázat vlastnictví k dané nemovitosti aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, dále u podnikatele doložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci DIČ. V případě zastupování musí být doložena plná moc k uzavření smlouvy. U nových odběrných míst musí být doloženo vyjádření k dokumentaci vydané oddělením dokumentace naší společnosti.
 
Nezapomeňte uvést stav na vodoměru v době přihlášení.
 
Pro jednu nemovitost se zřizuje jedna vodovodní a jedna kanalizační přípojka a sjednává se jeden smluvní vztah.
 
Jak ve smlouvě upravit odvádění odpadních vod, pokud odpadní vody nejsou do kanalizace odváděny, nebo jsou odváděny prostřednictvím předčisticího zařízení?
V případě, že předmětem smlouvy není odvádění odpadních vod, musí být ve smlouvě uveden a doložen způsob, jakým budou odpadní vody likvidovány.

Jestliže máte odpadní vody svedeny do žumpy, příp. trativodu nebo před napojením na kanalizaci předčišťujete odpadní vody v předčisticím zařízení (septik, DČOV - domovní čistírna odpadních vod) je nutné doložit technickou nebo stavební dokumentaci. V případě odvádění odpadních vod (předčištěných v septiku nebo DČOV) do kanalizace pro veřejnou potřebu je nutné předat i zakreslení vedení přípojky od nemovitosti k řadu do situační mapy. Kontrolu odvádění odpadních vod provedou pracovníci naší společnosti.
 
Jak postupovat při ukončení smlouvy?
Záleží na důvodu, pro který smlouvu hodláte ukončit. Pokud to je v důsledku převodu nemovitosti na nového vlastníka, dostavte se, prosím, spolu s novým vlastníkem nemovitosti k dodavateli za účelem ukončení stávající smlouvy a uzavření smlouvy nové. K tomu je nutné předložit stav vodoměru k datu změny odběratele, jakož i doklady prokazující změnu v osobě vlastníka nemovitosti. V tomto případě je nutné vyplnit formuláře odhlášení odběru - přihlášení odběru a smlouvy s novým odběratelem.
 
Pokud však požadujete odběr zrušit, tzn. odpojit přípojku od řadu, kontaktujte nás předem, abychom si dohodli termín, ve kterém nám umožníte přístup k měřícímu zařízení, uzávěrům a šachtě přípojky. Na základě žádosti a náklady odběratele službu ukončíme.
 

Kontakt na zákaznické centrum společnosti

Nahoru Nahoru

Zákaznická linka

848 100 700

Poruchová linka

800 202 700

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Víte, že ...

1)
vyvezeme septik?

2)
připojíme vás k vodovodu a kanalizaci?

3)
zhotovíme projekt?