Společenská odpovědnost

Pomáháme městu, ve kterém žijeme
Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se aktivně zapojuje do podpory kulturního i společenského dění města Ostravy. Přispíváme významnou měrou především na vzdělávací, charitativní a kulturní projekty. Mezi dlouhodobé partnery patří například  Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj či Mezinárodní filmový festival TUR Ostrava - festival filmů o ekologii a životním prostředí. Samozřejmostí se stala podpora Svazu tělesně postižených či Ostravské organizaci vozíčkářů. Mimo tradiční a dlouhodobou kooperaci  postupně rozvíjíme spolupráci i se zcela novými subjekty. V posledních letech je to nově Centrum pro osoby s zdravotním postižením Čtyřlístek  nebo například  podpora poměrně mladého divadelního festivalu Dream Factory Ostrava.
 Hledej pramen vody – osvětový projekt pro základní školy
S vědomím důležitosti a prvořadého významu vody pro život člověka se společnost zaměřuje také na oslovení žáků 4. a 5. tříd ostravských základních škol. Osvětový projekt je zahájen každoročně 22.3., v den oslav Světového dne vody.
Žáci si, po splnění teoretických úkolů z oblasti matematiky, českého jazyka, přírodopisu, vlastivědy, kreslení aj., odnášejí také výrazné povědomí o významu vody pro člověka a tím pádem snadněji chápou rozmanité profesní činnosti a náročné poslání společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., která jim kvalitní vodu každodenně zprostředkovává. Nejlepší tři třídy, které prokážou nejlepší teoretické znalosti a uspějí v praktické (zábavné) části, získají odměnu ve formě jednodenního zájezdu po krásách naší republiky a celou řadu dárkových předmětů.

Pro zaměstnance vodárenské společnosti je pak tou největší odměnou pohled na radost v dětských tvářích a sledování nadšení, se kterou plní stanovené úkoly. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se snaží pro spokojenost svých zákazníků dělat maximum a jak akce „Hledej pramen vody“ potvrzuje, stará se i o spokojenost a získání důvěry zákazníků teprve budoucích.
 
Přihlásit se do projektu můžete tady.

 
Environmentální zodpovědnost
 
Se životním prostředím je nerozlučně spjata již hlavní činnost společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) – výroba a dodávka pitné vody do většiny domácností na území města Ostravy a zároveň její odkanalizování a následné čištění. OVAK tak i v rámci své strategie považuje za prioritu snižovat dopad své činnosti na životní prostředí, a to všemi dostupnými technologiemi i hledáním dalších možných cest. Proto již dlouhodobě uplatňujeme integrovaný systém managementu, jehož součástí je systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2004.
 
 
V praxi je to například oblast nakládání s energiemi. Pod tímto názvem se skrývá souhrn činností a opatření, která spočívají zejména v efektivním využívání přírodních zdrojů s vazbou na energetické úspory. Praktickým příkladem je instalace energeticky úsporných čerpadel na úpravnách pitné vody a čistírnách odpadních vod. Výrobou elektrické energie z alternativních zdrojů snažíme aktivně snižovat znečištění ovzduší - například hydroelektrárna v Muglinově využívá průtokového potenciálu vody z přivaděče Krmelín-Hladnov-Muglinov. Roční výroba energie se pohybuje okolo  25-30 MWh.
 

 
Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě – Přívoze je náročné vodohospodářské dílo. Kromě hlavní činnosti, kterou je čištění odpadních vod, jsou pozoruhodné i další aktivity související se zpracováním odpadu – odpadních kalů, které vznikají separací pevných podílů při čištění odpadních vod. Z čistírenských kalů se při jeho anaerobní stabilizaci uvolňuje bioplyn, který se skladuje v plynojemu a následně spaluje  v kogeneračních jednotkách. Výsledkem procesu je výroba elektrické energie, která je dále dodávána do rozvodné sítě. Sekundárně pak vzniká odpadní teplo, které se dále používá pro vytápění provozních objektů. Bioplyn se v minulosti spaloval v kotlích pro výrobu tepla či bez užitku ve zbytkových hořácích. V současné době jsme dosáhli více než poloviční soběstačnosti ve spotřebě elektrické energie a úplné ve spotřebě energie tepelné.
 
Vozidla na CNG

 
Další aktivitou realizovanou v souladu s environmentální politikou společnosti je pořízení vozidla na CNG. Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen dnes sledovaných škodlivin – oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale také i karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn menší v porovnání s benzínem či naftou. Oproti benzínu zemní plyn nabízí potenciál 20–25 % snížení emisí CO2. Mezi řadu dalších „zelených pozitiv“ je možné počítat například nemožnost kontaminace půdy v důsledku úniku nafty na silnici, v garáži.
 

Zákaznická linka

848 100 700

Poruchová linka

800 202 700

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Co měří více kilometrů?

1)
české dálnice

2)
síť vodovodního potrubí v Ostravě

3)
síť kanalizačního potrubí v Ostravě