Společenská odpovědnost

Pomáháme městu, ve kterém žijeme
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou pevnou součástí města Ostravy. Zlepšování životního prostředí, rozvoj města a kvalita života jeho obyvatel jsou pro společnost prioritou. Proto každoročně OVAK a.s. organizuje či podporuje projekty, které mají stejný cíl. Poslání v těchto oblastech vidí OVAK a.s. i v realizaci či podpoře osvětových a vzdělávacích programů, což je zakotveno v mottu „Žijeme vodou – Žijeme Ostravou“.

Podpora společnosti směřuje do řady oblastí. OVAK a.s. je partnerem významných akcí, které svým významem překračují hranice Ostravy i České republiky. OVAK a.s. je dlouhodobým a významným partnerem festivalu Janáčkův máj, divadelního mladého festivalu Dream factory nebo Svatováclavských hudebních slavností.
 

 
Pomoc směřuje i potřebným, od nemocných po sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Velký význam společnost spatřuje v projektech směřujících k aktivnímu trávení volného času obyvatel Ostravy, včetně dětí. K realizaci aktivit v oblasti společenského života OVAK a.s. vede vlastní vnitřní přesvědčení. Je třeba být nápomocen lidem, kteří neměli tolik štěstí jako my a jsou omezeni svým zdravotním stavem. OVAK a.s. pomáhá, mimo jiné, neziskové organizaci Akcičky smích.radost.odpočinek. podpořit děti po onkologické léčbě začlenit se zpátky do běžného života. Rovněž společnost pomáhá lidem, kteří nemohou chodit, ale přesto mohou tančit. Pomáhat nacházet smysl života a zvyšovat sebevědomí lidem s fyzickým handicapem, to byl jeden z důvodů, proč právě pomoci tanečnímu spolku Bílé holubici.
 
 
 
Společenskou odpovědnost vnímá OVAK a.s. jako přirozenou součást každodenního života firmy.  Snaha společnosti OVAK a.s. v oblasti CSR byla oceněna Cenou hejtmana MSK.
 

Free water zone - Koncept na podporu pití kohoutkové vody
Jedná se nabídku vodních komponentů, a to VODOBARU a VODNÍ BRÁNY.

VODOBAR - osvěžení tím nejcennějším nápojem. Napít se čerstvé vody z kohoutku je na řadě akcí neřešitelný problém. Ne tam, kde OVAK a.s. doveze unikátní vodobar. Díky napojení na vodovodní řad si z něj každý může dát čistou a zdravou vodu v ideální teplotě 7 – 10 °C. Vodobar si získal velkou oblibu u pořadatelů akcí a počet míst, kde se s vodním barem setkáte, stále roste a bude růst i do budoucna! Kde OVAK a.s. byl s KONCEPTEM FREE WATER ZONE? Bambifest, Rainbow Run, Hledej pramen vody, Český běh žen, Rebel Deathmatch football, Pouť Ostrava-Jih, 112 v akci aneb společně za bezpečnější Ostravu, Colours of Ostrava, Olympijský park Ostrava, Běh pro Kukang, Runfest, výstava Zdraví a život na Černé louce.Hledej pramen vody – osvětový projekt pro základní školy
S vědomím důležitosti a prvořadého významu vody pro život člověka se společnost zaměřuje také na oslovení žáků 4. a 5. tříd ostravských základních škol. Osvětový projekt je zahájen každoročně 22.3., v den oslav Světového dne vody.
Žáci si, po splnění teoretických úkolů z oblasti matematiky, českého jazyka, přírodopisu, vlastivědy, kreslení aj., odnášejí také výrazné povědomí o významu vody pro člověka a tím pádem snadněji chápou rozmanité profesní činnosti a náročné poslání společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., která jim kvalitní vodu každodenně zprostředkovává. Nejlepší tři třídy, které prokážou nejlepší teoretické znalosti a uspějí v praktické (zábavné) části, získají odměnu ve formě jednodenního zájezdu po krásách naší republiky a celou řadu dárkových předmětů.

Pro zaměstnance vodárenské společnosti je pak tou největší odměnou pohled na radost v dětských tvářích a sledování nadšení, se kterou plní stanovené úkoly. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se snaží pro spokojenost svých zákazníků dělat maximum a jak akce „Hledej pramen vody“ potvrzuje, stará se i o spokojenost a získání důvěry zákazníků teprve budoucích.
 
Přihlásit se do projektu můžete tady.

 
Environmentální zodpovědnost
 
Se životním prostředím je nerozlučně spjata již hlavní činnost společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) – výroba a dodávka pitné vody do většiny domácností na území města Ostravy a zároveň její odkanalizování a následné čištění. OVAK tak i v rámci své strategie považuje za prioritu snižovat dopad své činnosti na životní prostředí, a to všemi dostupnými technologiemi i hledáním dalších možných cest. Proto již dlouhodobě uplatňujeme integrovaný systém managementu, jehož součástí je systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2004.
 
 
V praxi je to například oblast nakládání s energiemi. Pod tímto názvem se skrývá souhrn činností a opatření, která spočívají zejména v efektivním využívání přírodních zdrojů s vazbou na energetické úspory. Praktickým příkladem je instalace energeticky úsporných čerpadel na úpravnách pitné vody a čistírnách odpadních vod. Výrobou elektrické energie z alternativních zdrojů se snažíme aktivně snižovat znečištění ovzduší - například hydroelektrárna v Muglinově využívá průtokového potenciálu vody z přivaděče Krmelín-Hladnov-Muglinov. Roční výroba energie se pohybuje okolo  25-30 MWh.
 

 
Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě – Přívoze je náročné vodohospodářské dílo. Kromě hlavní činnosti, kterou je čištění odpadních vod, jsou pozoruhodné i další aktivity související se zpracováním odpadu – odpadních kalů, které vznikají separací pevných podílů při čištění odpadních vod. Z čistírenských kalů se při jeho anaerobní stabilizaci uvolňuje bioplyn, který se skladuje v plynojemu a následně spaluje  v kogeneračních jednotkách. Výsledkem procesu je výroba elektrické energie, která je dále dodávána do rozvodné sítě. Sekundárně pak vzniká odpadní teplo, které se dále používá pro vytápění provozních objektů. Bioplyn se v minulosti spaloval v kotlích pro výrobu tepla či bez užitku ve zbytkových hořácích. V současné době jsme dosáhli více než poloviční soběstačnosti ve spotřebě elektrické energie a úplné ve spotřebě energie tepelné.
 
Vozidla na CNG

 
Další aktivitou realizovanou v souladu s environmentální politikou společnosti je pořízení vozidel na CNG. Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen dnes sledovaných škodlivin – oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale také i karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn menší v porovnání s benzínem či naftou. Oproti benzínu zemní plyn nabízí potenciál 20–25 % snížení emisí CO2. Mezi řadu dalších „zelených pozitiv“ je možné počítat například nemožnost kontaminace půdy v důsledku úniku nafty na silnici, v garáži.
 
Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Kolik kilometrů měří ostravská kanalizační síť?

1)
85,4 km

2)
919 km

3)
8 540 km