Technické informace

Výroba pitné vody | Vodovodní síť | Kanalizační síť | Čistírny odpadních vod

Výroba pitné vody

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zásobuje obyvatele města Ostravy pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti města Ostravy. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje okolo 6 až 7,5 mil. m3 vody. 60 až 65 % je nakupováno od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., která dodává upravenou  pitnou vodu z vody povrchové - z přehradních  nádrží Kružberk a Šance.

Význam podzemních zdrojů
Místní zdroje podzemní vody měly a mají pro zásobování obyvatel Ostravy svůj nezastupitelný význam. Pitná voda získaná z podzemních zdrojů je velmi cenným obohacením pitné vody z upravovaných povrchových zdrojů pro své optimální složení z hlediska zdravotních požadavků. Tato pitná voda obsahuje nepostradatelné minerální látky, které jsou nezbytné pro lidský organismus. Prostorové umístění vodních zdrojů na území města Ostravy minimalizuje přepravní vzdálenosti a zkracuje časy pro zajištění nejnutnějšího zásobení pitnou vodou v případech nouze.

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené platným právním předpisem.

Úpravna vody Ostrava - Nová Ves
Je dodnes největší a nejvýznamnější vodárnou na území města Ostravy. Historie jímání v lokalitě dnešní vodárny sahá podle prvních zmínek až do roku 1885. První jímání podzemní vody v lokalitě bylo realizováno za pomocí jímacích zářezů. Tento způsob jímání byl počátkem 20. století nahrazen jímáním pomocí vybudovaných studen, které byly napojeny na tzv. násoskový systém (jímání pomocí podtlaku v potrubí vytvářeného vývěvou). Přímá předchůdkyně dnešní vodárny byla uvedena do provozu roku 1908. Posléze byl několikrát rekonstruován jak jímací systém na prameništi, tak i technologické vybavení úpravny. V dnešní podobě je podzemní voda k úpravě dodávána ze dvou pramenišť Dubí a Nová Ves. Úprava vody na této úpravně je vícestupňová z důvodu zvýšeného obsahu železa, manganu a amonných iontů v surové vodě. Do vody se dávkuje vápenné mléko pro úpravu pH, floktuant pro zvýšení účinnosti filtrace a plynný chlor pro hygienické zabezpečení upravené vody. Úpravna zásobuje hlavně centrální část Ostravy, Mariánské Hory, Přívoz, spodní tlakové pásmo Slezské Ostravy, Hrušov, dolní část Heřmanic, Muglinov a část Ostravy - Poruby. Proces výroby pitné vody v této úpravně si můžete prohlednout prostřednictvím krátkého komentovaného videa zde.

Úpravna vody Dubí
Úpravna vody Dubí byla 31. 5. 2006 odstavena z provozu, prameniště Dubí zůstává nadále v provozu. Způsob úpravy byl shodný s úpravou vody na úpravně v Ostravě - Nové Vsi. Tento zdroj zásoboval část Poruby (nízké tlakové pásmo).

Vodní zdroj Ještěrka - Ostrava Bartovice
Městské části Ostravy Radvanice a část horních Bartovic jsou zásobovány pitnou vodou ze dvou částí vodního zdroje Ještěrka. První část zdroje Ještěrka I pochází z 30. let a druhá část, tzv. Ještěrka II z 50. let minulého století. Provzdušněním se z jímané vody odstraňuje agresivní oxid uhličitý. Vyráběná voda je hygienicky zabezpečována na části vodního zdroje Ještěrka I dávkováním chlornanu sodného, na části vodního zdroje Ještěrka II plynným chlorem. Po rekonstrukci zdroje Ještěrka II v roce 2011 obě části čerpají upravenou pitnou vodu do vodovodní sítě samostatně.

Vodní zdroj Důlňák - Vratimov
Vodní zdroj je složen ze 4 samostatných částí: Les, Zimnice, Rakovec a Stará Datyně, které jsou umístěny za hranicí města Ostravy, nedaleko Vratimova. Historie vodního zdroje sahá až do konce devatenáctého století (1896), kdy bylo zahájeno budování rozsáhlého gravitačního systému pro zásobování tehdejší Slezské Ostravy. Vodní zdroj byl částečně v roce 2009 rekonstruován a v současnosti zásobuje část Bartovic, Kunčiček a Kunčic. Po provzdušnění na aerační věži je voda hygienicky zabezpečována dávkováním plynného chloru.

Vodní zdroj Palesek - Stará Bělá
Historie vodního zdroje Palesek spadá až do 19 století. „Jubilejní vodárna císaře Františka Josefa“, byla slavnostně uvedena do provozu osobně císařem Františkem Josefem dne 4.10.1900. Zdroj zásobuje společně s vodním zdrojem Pešatek část Proskovic, Starou Bělou, část Hrabůvky a Vítkovice. Voda se upravuje pouze provzdušněním na aerační věži a dále je hygienicky zabezpečována dávkováním plynného chloru.

Vodní zdroj Pešatek - Stará Bělá
Vodní zdroj společně s vodním zdrojem Palesek zásobuje část Proskovic, Starou Bělou, část Hrabůvky, Zábřeh a Vítkovice. Podzemní  voda je po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným čerpána ze studny přímo do vodovodní sítě.

Vodní zdroj II. vodovod - Ostrava - Zábřeh
Vodní zdroj byl postupně budován v letech 1930 - 35  a je tvořen  3 jímacími řady (s celkovým počtem 36 studní) a 3 čerpacími stanicemi umístěnými v Zábřehu v areálu Bělského lesa. Jímaná voda je zbavována agresivního oxidu uhličitého na aeračních věžích a před čerpáním do vodovodní sítě hygienicky zabezpečována dávkováním plynného chloru. Zdroj zásobuje Zábřeh, Vítkovice a část Hrabůvky.

Nahoru Nahoru


Vodovodní síť

Charakteristika vodovodní sítě
Vodovodní síť v délce cca 1 520 km, včetně vodovodních přípojek, dopravuje pitnou vodu pro více než 300 000 obyvatel města Ostravy. 
 
Distribuce pitné vody:
Délka vodovodní sítě 1 068 km 
Délka vodovodních přípojek 452 km 
Počet vodovodních přípojek  31 852 ks 
Počet vodoměrů zabudovaných v síti  32 324 ks 
Počet čerpacích stanic na síti (ATS) 47 ks 
Počet redukčních stanic 64 ks 
Počet úpraven vody 1 ks 
Počet vodojemů 15 ks 
Objem vodojemů 40 540 m3

Vodovodní síť zahrnuje vodárenská zařízení, která slouží k výrobě, akumulaci a distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli.

Tato zařízení jsou z technických a bezpečnostních důvodů nepovolaným osobám nepřístupná, jako je zakázaná i jakákoliv manipulace s vodárenským zařízením, mezi které patří například hydranty, šoupátka nebo hlavní domovní uzávěry, které jsou umístěny v místě odbočení přípojky z hlavního vodovodního řadu.

Vodovod je ve většině případů uložen v zemi a jeho běžnými povrchovými znaky jsou:

 • litinový poklop kulatého, oválného nebo čtvercového tvaru - jedná se o kryt ovládání uzavírací armatury, jako je šoupátko, domovní ventil, hydrant apod.,
 • ocelový sloupek s modrobílými pruhy, který slouží jako nosník orientační tabulky nebo jako trasovací značka vodovodu,
 • orientační tabulka červené nebo modré barvy, která udává v souřadnicích polohu uzavírací armatury (hydrantu, šoupátka, domovního uzávěru).

Upozornění: žlutá tabulka označuje přítomnost armatury na plynovém potrubí!

Z hlediska zásobování a výškového uspořádání je vodovodní síť města rozdělena do tlakových pásem. Tlakovým pásmem rozumíme část vzájemně propojené sítě pod stejným hydrostatickým tlakem. Jedná se o zónu, která je řízena jedním nebo více objekty na vodovodní síti, které určují stabilní tlak ve spotřebišti vzhledem k jeho nadmořské výšce. V každém tlakovém pásmu je hydrostatický tlak určován některým ze tří způsobů - hladinou vody ve vodojemu, výstupním tlakem z tlakové stanice nebo výstupním tlakem z redukčního ventilu.

Tlak vody ve vodovodním potrubí je závislý na množství odebírané vody ze sítě v určitém časovém okamžiku a na místních tlakových ztrátách ve vodovodní síti a přípojce. Pak hovoříme o hydrodynamickém tlaku, který se na každém místě vodovodu mění v průběhu dne.

Pro vodovody vybudované po 1. lednu 2002, tj. od počátku platnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, platí následující:

 • maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa,
 • hydrodynamický přetlak v rozvodné síti při zástavbě do dvou nadzemních podlaží musí být v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Jaké mohou být příčiny problémů s tlakem vody u spotřebitele?

 • Tlak vody je jednorázově nedostatečný, nebo žádný – příčinou je obvykle porucha, nebo plánovaná odstávka na vodovodním zařízení.
 • Tlak vody je kolísavý – dlouhodobě se opakující pravidelné kolísání tlaku může být způsobeno odběrovou špičkou, poddimenzováním vodovodní přípojky nebo domovních rozvodů, poruchou nebo závadou na vodovodním zařízení.
 • Tlak vody je příliš vysoký – obvyklou příčinou je porucha nebo závada na vodovodním zařízení.
 • Tlak vody je nižší než obvykle – došlo k zavzdušnění domovních rozvodů po spuštění odstaveného vodovodu po opravě poruchy – je nutné odvzdušnění vnitřních rozvodů, kontrola průchodnosti filtru na vodovodních bateriích, eventuelně provozovatel vodovodní sítě musí provést kontrolu a pročištění vodoměrné sestavy.

Nahoru Nahoru


Kanalizační síť

Kanalizační síť v délce cca 1 057 km, včetně kanalizačních přípojek, odvádí odpadní vody jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů.

Odvádění a čištění odpadních vod:
Délka kanalizační sítě 898 km
Délka kanalizačních přípojek 177 km
Počet kanalizačních přípojek 22 tis. ks
Počet čerpacích stanic 38 ks
Počet čistíren odpadních vod 7 ks
Drobné vodní toky 1 ks
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 286 022
Z toho na čistírny odpadních vod 268 689

Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu.

Některé okrajové a částečně i vnitřní části města jsou řešeny jako bezodtokové jímky (tzv. žumpy). V rámci asanace staré zástavby vnitřní části města dochází k postupnému rušení žumpového systému. OVAK a.s. má dále ve správě kanalizace v obvodech Michálkovice, Radvanice, Bartovice, Koblov a Krásné pole.

V rámci rozšíření kanalizačního systému společnost spolu se statutárním městem Ostravou vytváří podmínky pro plošné odkanalizování přilehlých oblastí (např. Ludgeřovice, Klimkovice, Vřesina, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Vratimov) s odvedením odpadních vod na Ústřední čistírnu odpadních vod.


Při údržbě kanalizační sítě je využita moderní technika tlakových a kombinovaných vozů. Náš vozový park je vybaven profesionálním nejmodernějším recyklačním vozidlem KAISER Aquastar III, na podvozku MAN TGS 35.480 8x6 BB. Jeho technickými přednostmi jsou zejména výkony jeho vysokotlakého a vakuového čerpadla (vývěvy), délka tlakových hadic (5/4´´) 160 m, (1/2´´) - 40 m a v neposlední řadě jeho propracovaný jednostupňový systém recyklace „RotoMax“, který umožňuje celodenní nasazení vozidla při čištění bez nutnosti přerušit práci pro nedostatek vody a systém zpětného oplachu recyklačního síta. 


Pro zvýšení bezpečnosti našich zaměstnanců, tak ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, byla v minulých letech pořízena pojízdná uzavírková tabule (č. Z7 – typ II) se světelnou LED šipkou.
 

 
 V rámci zvyšujících se environmentálních a zákonných nároků v oblasti nakládání nejenom s „běžnými“ odpady kategorie „O“, byla v prosinci 2013 pořízena cisterna v provedení ADR. Tj. kanalizační vozidlo určené k přepravě nebezpečných látek (dle terminologie ADR – věcí) ve formě kapalin, v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Vozidlo je současně vybaveno menším vysokotlakým čerpadlem, tudíž je schopno mimo čerpání jímek, zajistit i např. jejich vyčištění, čištění kanalizačních přípojek a menších kanalizačních řadů, apod.

Nahoru Nahoru


Čistírny odpadních vod

K výraznému zlepšení našeho životního prostředí se snažíme přispět nejenom odkanalizováním většiny ostravských nemovitostí, ale také řádným vyčištěním odvedených odpadních vod na některou z ostravských čistíren odpadních vod.

Celkem provozujeme 5 čistíren odpadních vod na území města:
% čištěných odpadních vod
 Ústřední čistírna odpadních vod ( ÚČOV)     98,7 %
 Heřmanice I  0,2 %
 Heřmanice II  0,29 %
 Michálkovice  0,8 %
 Vítkovice  0,01 %

Ústřední čistírna odpadních vod ( ÚČOV )
Čištění odpadních vod z Ostravy je zajišťováno z 98,7 % na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města Ostravy, Slezské Ostravy, Muglinova, Kunčic, Kunčiček, Šenova, Přívozu, Moravské Ostravy, Vítkovic, Mariánských Hor a Hulváků, Nové Vsi, Polanky, Proskovic, Klimkovic, Vřesiny, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Bělského lesa, Nové a Staré Bělé, Hošťálkovic, Lhotky, Petřkovic, Ludgeřovic, Markvartovic, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic a Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova.

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze, která byla uvedena do provozu v roce 1996, postupně plně nahradila zastaralé a již značně přetížené čistírny odpadních vod v Přívoze, Třebovicích a Zábřehu. Koncepce čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění splaškových a průmyslových vod na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Anaerobně stabilizovaný kal je odvodňován na odstředivkách s automatizovaným systémem řízení technologických procesů a je hygienizován vápnem. Toto náročné inženýrské dílo s nejvyšší značkou vodohospodářské kvality je v historii města Ostravy ojedinělé a z hlediska životního prostředí umožní se svojí kapacitou 638 850 ekvivalentních obyvatel rozvoj města i v dalších letech. Proces čištění odpadní vody v této čistírně si můžete prohlédnout prostřednictvím krátkého komentovaného videa zde.

ÚČOV čistí odpadní vody: 

 • od většiny obyvatelstva na území města Ostravy
 • z potravinářského průmyslu
 • z ostatního průmyslu po předčištění
 • koncentrované fenolčpavkové vody z koksoven Svoboda a Šverma

Povoleno je dovážet a čistit tyto odpadní vody:

 • fenolová odpadní voda
 • odpadní voda s obsahem ustalovačů a vývojek
 • odpadní voda s obsahem směsí nehalogenových organických rozpouštědel s vodou
 • odpadní voda s příměsí nezatvrdlých klížidel a lepidel
 • odpadní voda ze septiků a žump
 • průsaková odpadní voda ze skládek domovního odpadu a kompostáren
 • odpadní voda s obsahem chloridu železa
 • odpadní voda ze záchytných jímek parkovacích ploch
 • odpadní voda z výroby šamotu
 • odpadní voda z deemulgačních stanic a geologických vrtů

Odpadní vody mající charakter kalu nebo odpadní vody s velmi vysokou koncentrací znečištění jsou anaerobně stabilizovány ve vyhnívacích nádržích, jedná se o následující odpadní vody:

 • odpadní vody mající charakter kalu z domovních a jiných malých ČOV
 • odpadní voda z výroben masa a masných výrobků
 • odpadní voda z odlučovačů tuku
 • odpadní voda s obsahem kvasnic, ovocných, obilných nebo bramborových výpalků
 • odpadní voda z výroby sladu, škrobu, droždí a lihu
 • odpadní voda z úpravy a zpracování mléka
 • odpadní voda z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů
 • odpadní voda ze srážecích procesů mající charakter kalu
 • odpadní voda mající charakter kalu z čistíren průmyslových odpadních vod

Dovoz těchto odpadních vod zajišťují firmy: SITA Moravia, OZO Ostrava, Ekoaqua a další firmy zabývající se touto činností.

Zájemci o uzavření smlouvy na dovoz výše uvedených odpadních vod musí doložit výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, sdělit bankovní spojení, plátci DPH své DIČ.

ČOV Heřmanice I
Mechanicko biologická čistírna odpadních vod na ulici Najzarova v  Heřmanicích. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby. Je dimenzována pro 2 133 EO.

ČOV Heřmanice II
Mechanicko biologická čistírna odpadních vod v bývalém areálu dolu Odra v Heřmanicích. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby, ubytoven a domova důchodců. Je dimenzována pro 3 600 EO. 

ČOV Michálkovice
Mechanicko biologická čistírna odpadních vod uvedená do provozu v prosinci roku 2002. Na ČOV je využita technologie dlouhodobé aktivace s vysokou účinností snižování organického znečištění a dusíkatých látek. Je umístěna na ulici Rychvaldská v Michálkovicích. ČOV je navržena a dimenzována pro čištění odpadních vod 3 780 obyvatel z Michálkovic a 1 500 obyvatel Rychvaldu.   

 

                      

ČOV Vítkovice
Mechanicko biologická čistírna odpadních vod na ulici Zálužanského v Ostravě - Vítkovicích. Tato čistírna čistí odpadní vody z přilehlé obytné zástavby. Je dimenzována pro 100 EO. 

Nahoru Nahoru

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Kolik kilometrů měří ostravská kanalizační síť?

1)
85,4 km

2)
854 km

3)
8 540 km