Vyjadřování ke stavbám

Technické vyjadřování | Projekty přípojek | Vytyčování sítí v terénu | Digitální data geografického informačního systému | Tištěná data geografického informačního systému

Technické vyjadřování

Účelem vyjádření je podat informace, stanovisko a technické podmínky provozovatele vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, potřebné v procesu povolování staveb dle platných zákonných norem. Vyjádření provádí oddělení dokumentace naší společnosti.

Co provádíme?

• na základě žádosti o vyjádření vyhotovujeme vyjádření naší společnosti
• potvrzujeme vzdání se práva odvolání k oznámením a rozhodnutím orgánů státní správy
• v zákaznickém centru společnosti podáváme informace o průběhu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území města Ostravy v provozování naší společnosti

K čemu provádíme vyjádření?

• k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
• k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu
• k projektové dokumentaci pro umístění stavby a povolování stavby (typ řízení určí stavební úřad)

K čemu podáváme informace?

• o průběhu vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu v provozování OVAK a.s. na území města Ostravy
• ke stavbě a zpracování projektu
• k možnosti zásobování objektů pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

Jaké podklady jsou potřebné pro vyjádření?

• řádně vyplněná Žádost o vyjádření
• dokumentace dle typu žádosti (např. katastrální situace s vyznačením předmětného území, koordinační situace, technická zpráva atd.). Podrobný rozsah dokumentace viz dokument Rozsah dokumentů k žádosti o vyjádření

Jakým způsobem může být žádost o vyjádření doručena?

• osobně
• poštou
• elektronickou poštou (na adresu info@ovak.cz)
• prostřednictvím webové aplikace pro automatické podání a vyřízení žádosti o vyjádření k existenci sítí (vstup do aplikace také z webové stránky společnosti OVAK a.s. www.ovak.cz )

• žádosti o vyjádření doručené osobně přijímá podatelna v přízemí sídla společnosti OVAK a.s.
• elektronickou poštou lze doručit pouze žádosti o vyjádření k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a žádosti o vyjádření k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu (pouze pro samostatné rodinné domy)
• pro zaevidování žádosti doručené elektronickou poštou je nutné zaslat řádně vyplněnou žádost o vyjádření a katastrální situaci s vyznačením zájmového území (max. formát A3 a přílohy musí být ve formátu *.doc, *.jpg, *.pdf)
• elektronickou poštou nelze podávat žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci, elektronicky zasílané projektové dokumentace nebudou posuzovány
u žádostí o vyjádření k existenci sítí nově preferujeme podání prostřednictvím webové aplikace – žádosti podané osobně, poštou či elektronicky na emailovou adresu budou vyřízeny ve lhůtě do 30 dní.


Vyjádření bude pracovníky oddělení vyjadřování zpracováno a odesláno zpět poštou, případně připraveno k osobnímu vyzvednutí. O vyjádření je nutno žádat vždy, když se stavba dotýká zařízení v provozování naší společnosti (křížení, souběh sítí atd.). V případě, že se jedná o napojení na vodovod nebo kanalizaci v provozování naší společnosti požadujeme k vyjádření předložit projektovou dokumentaci zpracovanou dle Požadavků na provádění vodovodních řadů a přípojek a Požadavků na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek.

Projekty přípojek

Na objednávku zpracuje oddělení dokumentace naší společnosti. Zákazník obdrží současně se zpracovaným projektem přípojek vyjádření společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. pro účely povolení stavby.
Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře (oddíl I., Projekční činnost), telefonicky na tel. číslech 597 475 229, 597 475 228 nebo emailem na dvorak.pavel@ovak.cz.

Vytyčování sítí v terénu

Kdy se provádí vytyčování?

• v průběhu zpracování projektové dokumentace
• před zahájením stavby
• při zřizování věcných břemen

Koho kontaktovat?

 

Objednávky můžete podat pomocí interaktivního poptávkového formuláře (oddíl IV., Vodárenské služby), telefonicky na tel. číslech 597 475 103 (vč. záznamníku), 725 747 175 nebo emailem na kubina.radek@ovak.cz. U rozsáhlejších staveb požadujeme dodání situace zájmového prostoru předem.
 

Platba za vytyčení bude provedena na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne vystavení.

 

Digitální data geografického informačního systému

• poskytováno je právo užívání digitálních dat vodovodní a kanalizační sítě
• data polohopisu nejsou poskytována
• předávací formát MicroStation (*.dgn), AutoCAD (*.dwg)
• podmínkou je uzavření smlouvy, ve které je upraven rozsah práva užívání

Jaké jsou nezbytné podklady?

• řádně vyplněná a podepsaná žádost
• údaje nutné pro uzavření smlouvy – jméno (název) a sídlo žadatele, IČ
• situace s vyznačením zájmového území – přednostně v digitálním tvaru (dgn, dwg, dxf)

Kde získáte podrobnější informace?
V zákaznickém centru naší společnosti, na tel. číslech: 597 475 179, 597 475 293 nebo na emailech svobodova.jitka@ovak.cz, domanska.pavla@ovak.cz .

Tištěná data geografického informačního systému

• barevný tisk
• formát A1 - A0
• data sítí ve správě OVAK a.s. včetně polohopisu.

Na objednávku zpracuje oddělení dokumentace naší společnosti.

Kontakt: 597 475 179, 597 475 293, svobodova.jitka@ovak.cz 
 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V čem je výhoda pití kohoutkové vody?

1)
kohoutková voda je zdravá

2)
kohoutková voda je čerstvá

3)
kohoutková voda je levná