Služby provozu kanalizační sítě

Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek | Vývoz a čištění žump, septiků a jímek | Nabídka hromadného svozu odpadních vod z jímek, žump a septiků | Monitoring kanalizační sítě | Měření odpadních vod | Deratizace 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zajišťuje odkanalizování Ostravy, včetně oprav a údržby kanalizace pro veřejnou potřebu – jednotných nebo splaškových a v některých lokalitách dokonce i dešťových kanalizací. Na tyto kanalizace jsou napojeny kanalizační přípojky, vedlejší kanalizační řady nebo celé areálové kanalizace. Nabízíme jejich řádné pročistění, popřípadě i zrevidování a zjištění skutečné příčiny problémů, včetně návrhů na odstranění (vyčištění, bezvýkopová oprava, rekonstrukce, apod.).

AKTUÁLNĚ - INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ EXTERNÍCH SLUŽEB (COVID-19)

Nadále trvají zvýšená hygienická opatření spojená zejména s využíváním desinfekce, ochranných pracovních pomůcek, omezení lidského kontaktu apod. Při podpisu objednávek a pracovních výkazů, preferujeme využití Vašich psacích potřeb.


Děkujeme za pochopení a omlouváme se Vám za případné komplikace.

 


Upozornění:

Zaměstnanci a vozidla OVAK a.s. jsou zřetelně označení firemním logem a názvem společnosti. Zaměstnanci jsou vybaveni zaměstnaneckými průkazy - jejich pravost lze ověřit na Personálním odd. OVAK a.s. na tel.: 597 475 116, nebo zákaznické lince tel.: 848 100 700, příp. i mimo běžnou pracovní dobu na dispečinku - zelená linka - tel.: 800 202 700.

Veškeré námi prováděné - níže uvedené práce, jsou následně hrazeny až na základě námi zaslané přehledné faktury, NIKDY NE V HOTOVOSTI na místě!!!


Vysvětlení některých základních pojmů:


Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky a kanalizační objekty, včetně čistíren a staveb určených k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace (domovní ČOV, lapače tuků a olejů apod.) Tato zařízení slouží k odvádění a následné likvidaci odpadních vod.

Splašková kanalizace slouží pouze k odvádění splašků. Do této kanalizace nesmí být odváděny dešťové vody. Napojení dešťových (srážkových) vod obvykle způsobí zahlcení kanalizace, která není pro takové množství vod dimenzována a může zapříčinit zatopení níže položených nemovitostí.

Jednotná kanalizace – touto kanalizací mohou být odváděny splašky i dešťové vody.

Dešťová kanalizace slouží pouze k odvádění dešťových (srážkových) vod ze střech, komunikací, chodníků a jiných zpevněných ploch. Zaústěnění splaškových (odpadních) vod je nepřípustné a může mít nepříznivé vlivy na životní prostředí.

Vodoprávním úřadem je odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Ten může kontrolovat jednotlivé nemovitosti a v případě, že nejsou dodržovány výše uvedené podmínky, sjednává nápravu. Může udělovat i pokuty za porušování zákona.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění dešťové kanalizace nebo odvodnění pozemku k zaústění do kanalizační sítě. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník připojené nemovitosti, neprokáže-li se opak.

Revizní šachta slouží ke vstupu, provádění revize a umožnění čištění kanalizačních řadů. Ve většině případů je vstup do těchto revizních šachet zajištěn kruhovým poklopem.

Uliční (chodníková) vpusť slouží k odvádění dešťových vod z komunikací. Většinou je obdélníkového tvaru s podélnými otvory. Je součástí komunikace a z této skutečnosti vyplývá také její správce. V případě, že ve vašem okolí řádně neodtéká uliční vpusť, obraťte se na příslušný ÚMOb nebo na správce komunikace (Ostravské komunikace a.s., případně Správu silnic Moravskoslezského kraje, p.o. - středisko Ostrava)

 

 

Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek 

Máte problémy s odváděním odpadních vod?
Volejte nepřetržitou službu dispečinku 597 475 711, 596 241 228, 800 202 700, společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., který na místě provede prošetření. V případě, že je závada na kanalizaci pro veřejnou potřebu (ve správě OVAK a.s.) , zajistíme její odstranění na náklady OVAK a.s.

Disponujeme profesionálními komunálními kombinovanými tlakosacími kanalizačními vozidly s recyklací od špičkového výrobce, Lichtenštejnské společnosti KAISER AG. Nejnovější vozidlem je Aquastar III, na podvozku MAN TGS 35.480 8x6 BB. Jeho technickými přednostmi jsou zejména výkony jeho vysokotlakého čerpadla KDU 148 (průtok čistící vody až 500 l/min) a vodookružného vakuového čerpadla (vývěvy) KWP 4000i (výkon 4000 m3/h), délka tlakových hadic (5/4´´) 160 m, (1/2´´) - 40 m a v neposlední řadě jeho propracovaný jednostupňový systém recyklace „RotoMax“, který umožňuje celodenní nasazení vozidla při čištění bez nutnosti přerušit práci pro nedostatek vody a systémem zpětného oplachu recyklačního síta. Díky využití systému recyklace je zajištěno flexibilnější využití vozidla pro čištění kanalizace, při kterém dochází k úsporám technologické vody a pohonných hmot, čímž se snaží společnost přispívat ke zmírnění dopadů a zlepšení životního prostředí v našem regionu. Dále rovněž vzhledem k agresivnějším vlastnostem odpadních vod v našem regionu, je důležité zmínit, že celá nádrž vozidla je vyrobena v nerezovém provedení, což je od roku 2012 u našich vozidel standardní provedení.

  

 Na sklonku roku 2018 byl pořízen malý kanalizační vůz s recyklací, KAISER City Cycler (na fotografii vlevo). Jedná se o první kanalizační vozidlo svého druhu v České republice. Vozidlo se svým technickým vybavením přibližuje výše uvedenému vozidlu AQUASTAR III, nicméně jedinečnost tohoto vozidla spočívá především v jeho velikosti a celkovém kompaktním provedení, které zlepšuje jeho využití v hustém městském provozu a místech se zúženým nebo sníženým profilem průjezdu. Vozidlo bylo vyrobeno u renomovaného výrobce v Lichnštejnsku a jeho hodnota je více než 9 miliónů korun bez DPH.  

                                                                                  

Kanalizační přípojky (již od profilu DN 100 - DN 250) 

 • čištění menších profilů potrubí a přípojek kombinovanými kanalizačními vozy

Kanalizační řady (od profilu DN 250 - DN 1500) 

čištění provádíme moderními kombinovanými vozy, včetně vozidel s recyklací čistícího média (vody), s výkony vysokotlakých čerpadel až 544 l/min, tlakem až 200 bar a výkony vakuového čerpadla až 4 000 m3/ hod.


 • Výjezdy těchto vozidel zajišťujeme i mimo pracovní dobu (20 - 06 hod + víkendy a svátky), jako havarijní službu. Cena této havarijní služby je však vyšší.
 • Výjezd vozidel je omezen, příp. zcela znemožněn v rámci nepříznivých klimatických podmínek - silné mrazy, a to při teplotách pod cca -4 0C. Realizace čištění při těchto teplotách je vždy individuální, dle konkrétních podmínek.

Cena běžných prací se obecně skládá z těchto ceníkových položek:

 • Přistavení sacího nebo tlakového vozidla k výkonu (dopravné) v rámci Města Ostravy a okolí (viz níže), příp. Dopravné nákladní automobil (včetně kanalizačních vozidel s řidičem) dopravné mimo město Ostrava (a okolí) - popis viz níže - skutečně ujeté kilometry).
 • Výkon kombi vozu, popř. výkon tlakového vozu (v případě, že vozidlo nebude vodu odčerpávat) - počítá se každá započatá 1/4 hodina. Výkon se počítá od příjezdu na místo po odjezd a zahrnuje najíždění k revizní šachtici, natažení vysokotlakých hadic a sacích hadic (savic).
 • Použitá technologická voda (vodné pro ostatní odběratele + stočné pro ostatní odběratele) v m3.

Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo v Po - Pá od 7:00 do 14.00 hod. na tel. číslech 597 475 434, 597 475 411 a 607 504 283 nebo e-mailem na jonszta.jan@ovak.cz. V e-mailu uveďte předpokládané množství odpadních vod, adresu místa výkonu a kontakt pro zpětné potvrzení realizace hromadného svozu pracovníkem OVAK a.s.

Poznámky: 

 • V rámci města Ostravy, Hlučína (vč. Bobrovníků), Klimkovic (vč. Mexika) a na území obcí Vřesiny u Bílovce, Děhylova, Dobroslavic, Velké Polomi, Ludgeřovic a Markvartovic (oblasti vymezené interním předpisem) je vykazována položka ceníku - Přistavení sacího nebo tlakového vozidla k výkonu – ks. V případě čištění, kdy bude nutno znova doplňovat vodu, odvážet vytěžený materiál k likvidaci (ÚČOV), apod., jsou k výše uvedenému dopravnému připočteny veškeré skutečně ujeté km nad tento rámec, dle ceníkové položky dopravné nákladní automobil (včetně kanalizačních vozidel) s řidičem – km.
 • Mimo město Ostrava, Hlučín (vč. Bobrovníků), Klimkovic (vč. Mexika) a na území obcí Vřesiny u Bílovce, Děhylova, Dobroslavic, Velké Polomi, Ludgeřovic a Markvartovic (oblasti vymezené interním předpisem) je vykazována položka ceníku - Přistavení sacího nebo tlakového vozidla k výkonu – ks, plus   je k této položce připočtena ceníková položka dopravné nákladní automobil (včetně kanalizačních vozidel) s řidičem – km, ve výši počtu km dle patřičné lokality. Km jsou pevně stanoveny interním předpisem. V případě čištění, kdy bude nutno znova doplňovat vodu, odvážet vytěžený materiál k likvidaci (ÚČOV), apod., jsou k výše uvedenému dopravnému připočteny veškeré skutečně ujeté km nad tento rámec, dle ceníkové položky dopravné nákladní automobil (včetně kanalizačních vozidel) s řidičem – skutečně ujeté km.
 • V případě, že spolu s objednávkou na čištění bude objednán ve stejném rozsahu i kamerový průzkum, bude na prohlídku kamerovým systémem poskytnuta sleva ve výši 25 % (viz níže)  

Vývoz a čištění žump, septiků a jímek (lapačů tuků nebo olejů, DČOV)

Vysvětlení základních pojmů:
Žumpa je zakrytá, vodotěsná, bezodtoková nádrž, ve které jsou shromažďovány splaškové odpadní vody. Vyprázdnění žump se obvykle provádí pomocí sacího (fekálního) vozu. Objem vyčerpané a likvidované odpadní vody musí být přibližně stejný s objemem vody zaznamenaným vodoměrem.

Septikem označujeme zařízení zajišťující mechanické a biologické předčištění odpadních vod před odtokem do kanalizace, která je zaústěna do vodoteče. Musí být pravidelně vyvážen - vyklízen v souladu s ČSN 75 64 02 - minimálně 1 x ročně (nebo podle provozního řádu). Toto zařízení je samostatně dnes pro čištění odpadních vod naprosto nedostatečné. Jeho účinnost je v porovnání s domácími čistírnami odpadních vod (DČOV) výrazně menší a u novostaveb se dnes již samostatně nepovoluje.

Odpadní vody ze žump a septiků musí být likvidovány v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Na dodržování této podmínky dohlíží v případě septiků a domovních čistíren odpadních vod odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy. V případě žump je to stavební odbor příslušného Úřadu městského obvodu. Tyto odbory při případných kontrolách vyžadují doklad o způsobu likvidace těchto odpadních vod.

V rámci námi nabízené služby - Vývoz žumpy nebo septiku a jiných jímek (lapačů tuků nebo olejů, DČOV)  je účtováno pouze skutečně vyčerpané množství - m3, případně položka Čištění odpadních vod ze septiků a žump (v m3), a to v případě, že zákazník není plátcem stočného (zákazník neplatí stočné Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s.) a příp. položky Výkon tlakového vozu (vysokotlakého čerpadla) a množství spotřebované technologické vody (v m3), v případě, že obsah jímky je tužší konzistence a je nutno ho naředit - rozstříkat, tak aby by ho bylo možno odčerpat.
 

Běžný vývoz žumpy nebo septiku a jiných jímek (lapačů tuků nebo olejů, DČOV)  - služba je sestavena z těchto položek:

 • Výkon sacího (fekálního) vozu na místě v rámci města Ostravy a přilehlého okolí (blíže viz níže) - v m3
 • Příp. čištění odpadních vod ze septiků a žump (v m3) , v případě, že zákazník neplatí stočné Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s.,
 • Příp. výkon tlakového vozu (vysokotlakého čerpadla) a množství spotřebované technologické vody (v m3)

Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo v Po - Pá od 7:00 do 14:00 hod. na tel. číslech 597 475 434, 597 475 411 a 607 504 283 nebo e-mailem na jonszta.jan@ovak.cz . V e-mailu uveďte předpokládané množství odpadních vod, adresu místa výkonu a kontakt pro zpětné potvrzení realizace hromadného svozu pracovníkem OVAK a.s.

Poznámky: 

 • V rámci města Ostravy, Hlučína (vč. Bobrovníků), Klimkovic (vč. Mexika) a na území obcí Vřesiny u Bílovce, Děhylova, Dobroslavic, Velké Polomi, Ludgeřovic a Markvartovic (oblasti vymezené interním předpisem) není účtováno samostatné dopravné. Dopravné je již započteno v položce „výkon sacího - fekálního vozu…“). V případě čerpání většího množství než je kapacita vozidla, kdy je nutno obsah vozidla odvážet na stáčecí místa, příp. na ÚČOV, nejsou taktéž navíc účtovány žádné km, samotné přejezdy jsou rovněž zahrnuty v ceně.
 • Mimo město Ostrava, Hlučína (vč. Bobrovníků), Klimkovic (vč. Mexika) a na území obcí Vřesiny u Bílovce, Děhylova, Dobroslavic, Velké Polomi, Ludgeřovic a Markvartovic (oblasti vymezené interním předpisem), je připočtena ceníková položka dopravné nákladní automobil (včetně kanalizačních vozidel) s řidičem – km - ve výši km dle patřičné lokality. Km jsou pevně stanoveny interním předpisem.
 • V případě čerpání většího množství než je kapacita vozidla, kdy je nutno obsah vozidla odvážet na stáčecí místa, příp. na ÚČOV, je k této položce připočtena ceníková položka dopravné nákladní automobil (včetně kanalizačních vozidel) s řidičem – km - ve výši násobku km dle patřičné lokality. Km (lokality) jsou pevně stanoveny interním předpisem, a to dle skutečného násobku nad rámec provedených jízd.
 • Čerpat, přepravovat a likvidovat, lze výhradně odpad kategorie „O“ – odpadní vody, tj. např: odpadní vodu s obsahem kalu ze septiků a žump, odpad z čištění kanalizace, odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené, fenolové odpadní vody, odpadní vody z jídelen - odlučovačů tuků - obsahující pouze jedlé oleje a tuky, apod. 
 • Při použití sacích hadic v délce nad 25 metrů celkové délky, bude účtován manipulační poplatek 0,25 h ceníkové položky Montážní práce.
 • V návaznosti na změnu legislativy - novelu vodního zákona č. 254/2012 Sb. o vodách, § 38, odst. 8, platnou od 1.1.2019, je u nás standardem vydání Dokladu o předání a převzetí (likvidaci) vyčerpaných odpadních vod.

 
Kdy se provádí čištění žumpy nebo septiku?
Čištění se provádí v případě, že žumpy, septiky nebo jímky nebyly čištěny dlouhou dobu a jsou zaneseny různými nečistotami, jako jsou bahno, kaly nebo písek. O způsobu vyčištění se rozhoduje přímo na místě.

V případě ručního čištění je účtována položka Montážní práce.

 

V návaznosti na změnu legislativy - novelu vodního zákona č. 254/2012 Sb. o vodách, § 38, odst. 8, platnou od 1.1.2019, je u nás standardem vydání Dokladu o předání a převzetí (likvidaci) vyčerpaných odpadních vod.

Nabídka hromadného svozu odpadních vod z jímek, žump a septiků

Kombiauta

 

V rámci dostupnosti služby a ochrany životního prostředí nabízí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zvýhodněný odvoz splaškových vod. Výhoda spočívá v systematickém svozu, který v sobě zahrnuje maximálně využité kapacity vozidel a snížení ujetých kilometrů v rámci dopravy odpadních vod na stáčecí místa. Díky těmto optimalizacím v rámci hromadného svozu lze nabídnout zvýhodněnou cenu, která je navíc díky snaze o maximální zjednodušení fakturace a plateb účtována pouze za počet m3 odvezených odpadních vod. Využití této služby je optimální při velikosti jednotlivé jímky do 9 m3, v opačném případě doporučujeme realizaci vývozu v rámci standardního režimu.

Hromadné svozy jsou nabízeny pro lokality Polanka n/O a Svinov, Plesná, Krásné Pole, Michálkovice, Proskovice a Nová Ves vždy v pravidelných termínech pro danou lokalitu, které jsou vyhlášeny prostřednictvím propagačních letáků.

Podmínky realizace této služby:

Od 1.1.2021 dochází k aktualizaci ceny služby hromadných svozů.

Dovolujeme si zejména upozornit na navýšení ceny u objemů - množství 1 a 2 m3.

Uvedené ceny jsou vztaženy vždy k počtu m3. Minimální účtované množství je 1 m3. Čerpání odpadních vod přesahující kapacitu vozidla je vždy účtováno jako samostatné čerpání. Rozdělení čerpaného objemu tak závisí na kapacitě vozidla a velikosti jímky:

 

 

Množství

čerpaných

koncentrovaných

odpadních vod

Cena celkem v Kč

bez 15% DPH*

1 m3 1006,-
2 m3 1093,-
3 m3 1098,-
4 m3 1302,-
5 m3 1390,-
6 m3 1620,-
7 m3 1851,-
8 m3 2080,-
9 m3 2310,-
10 m3 2450,-

 Poznámka*: V ceně není zahrnuta ceníková položka „Čištění odpadních vod ze septiků a žump“, která je účtována neplátcům stočného za každý m3 (zákazník neplatí stočné Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s.). 

Čerpání odpadních vod přesahující kapacitu vozidla je vždy účtováno jako samostatné čerpání. Rozdělení čerpaného objemu tak závisí na kapacitě vozidla a velikosti jímky.

 

Minimální rozsah poptávek pro realizaci hromadného svozu je 6 zákazníků a zároveň 35 m3 v jednom termínu. Poptávku hromadných svozů je možno provést nejpozději 5 pracovních dnů před termínem provedení. O naplnění termínu a přibližném času vývozu budete telefonicky informování zástupcem společnosti a to nejpozději 3 pracovní dny před samotnou realizací hromadného svozu. Při nenaplnění minimálních kapacit budete telefonicky informování o změně termínu. Smlouva na provedení hromadného svozu a případně dalších požadovaných služeb bude uzavřena v den a na místě vývozu.
Při použití sacích hadic v délce nad 25 metrů celkové délky, bude účtován manipulační poplatek 0,25 h ceníkové položky Montážní práce.
V případě zjištění, že konzistence čerpaných koncertovaných odpadních vod v jímce neumožňuje jejich řádné odčerpání (rozhoduje zaměstnanec OVAK a.s. provádějící dané práce) a je nutné jejich naředění a rozstříkání vodou pod tlakem, budou účtovány položky ceníku: Výkon tlakového vozu k výkonu odvádění a čištění odpadních vod (mimo budovu), vodné pro ostatní odběratele a stočné pro ostatní odběratele. Druhou variantou pokud zákazník požaduje naředění a rozstříkání výhradně ze strany objednatele, kdy po dobu takovéto činnosti bude účtován prostoj - ceníková položka Výkon sacího vozu – mimo čerpání žump, septiků a jiných jímek (mimo budovu).
 

Platbu neprovádíte v hotovosti na místě, ale na základě vystavené faktury bankovním převodem, složenkou, nebo na pokladně v sídle naší společnosti. V případě požadavku na čištění jímek a přípojek tlakovou vodou nebo provedení kamerové prohlídky, budou tyto služby fakturovány dle aktuálního ceníku OVAK a.s.

Aktuální platné termíny hromadných svozů (HS jsou organizovány pouze v pracovní dny):

 • Krásné Pole – Vždy první středa v měsíci                    
 • Michálkovice – Vždy třetí pátek v měsíci                      
 • Nová Ves – Vždy třetí středa v měsíci                            
 • Plesná – Vždy třetí čtvrtek v měsíci                               
 • Polanka n/O a Svinov – Vždy první úterý v měsíci      
 • Proskovice – Vždy první čtvrtek v měsíci                     

Službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře nebo v Po - Pá od 7:00 do 14:00 hod. na tel. číslech 597 475 434, 597 475 411 a 607 504 283 nebo e-mailem na jonszta.jan@ovak.cz . V e-mailu uveďte předpokládané množství odpadních vod, adresu místa výkonu a kontakt pro zpětné potvrzení realizace hromadného svozu pracovníkem OVAK a.s.

Termín hromadného svozu v uvedené lokalitě je neměnný, samostatné vývozy odpadních vod mimo hromadné svozy lze na výše uvedených kontaktech objednat v rámci běžných služeb a cen OVAK a.s.

Tato poptávka není návrhem smlouvy a není pro OVAK a.s. závazná. Požadované služby budou ze strany OVAK a.s. poskytnuty až na základě řádně uzavřené smlouvy, ke kterému dojde na místě realizace prací.

 

V návaznosti na změnu legislativy - novelu vodního zákona č. 254/2012 Sb. o vodách, § 38, odst. 8, platnou od 1.1.2019, je u nás standardem vydání Dokladu o předání a převzetí (likvidaci) vyčerpaných odpadních vod.

 

 

Čerpání, převoz a likvidace kapalných nebezpečných látek – věcí (ADR)

V rámci rozšíření nabízených služeb našim zákazníkům, diponujeme cisternou v provedení ADR. tj. kanalizační vozidlo určené k přepravě nebezpečných látek (dle terminologie ADR – věcí) ve formě kapalin, v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Vozidlo je současně vybaveno menším vysokotlakým čerpadlem, tudíž je schopno mimo čerpání jímek, zajistit i např. jejich vyčištění, čištění kanalizačních přípojek a menších kanalizačních řadů, apod.
 
Tuto službu je možno poptat pomocí interaktivního poptávkového formuláře, položka: Čerpání, převoz a likvidace kapalných nebezpečných látek – ADR, nebo v Po - Pá od 7:00 do 14:00 hod. na tel. číslech 597 475 434, 597 475 411 a 607 504 283 nebo e-mailem na jonszta.jan@ovak.cz. V e-mailu uveďte co nejvíce známých údajů o věci (odpadu) viz níže:
- předpokládané množství tekutého odpadu (m3),
- katalogové číslo věci (odpadu) dle Katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů),
- název (oficiální pojmenování) věci (odpadu),
- kategorie věci – odpadu („O“ nebo “N“),
- UN kód (identifikační číslo látky), obalová skupina a u UN kódů, k nimž je přiřazeno tzv. zvláštní ustanovení 274, je doplněn potřebný technický popis věci,
Dále uveďte adresu místa výkonu a kontakt pro zpětné kontaktování pracovníkem OVAK a.s., se kterým budou dohodnuty další podrobnosti a příp. termín realizace.
 

Monitoring kanalizační sítě

Posuzování technického stavu kanalizací po celou dobu životnosti (od stavby po rekonstrukci, event. zrušení) a jejich udržování v řádném technickém stavu je jedním z prvořadých úkolů provozu kanalizační sítě. Mimo ostatní metody získávání potřebných informací (fyzické prohlídky, z dokumentace apod.) je rovněž využíván inspekční kamerový systém.

Jaký kamerový systém OVAK a.s. využívá?
Společnost Ostravské vodárny a kanalizace v současnosti disponuje moderním kamerovým systémem zahraničního výrobce ITV (SRN) pro monitoring stok a ležaté části kanalizačních přípojek od minimálního rozměru DN100.
 

Jedná se konkrétně o tato zařízení:

- kamerový vozík CT150 s kamerou RC85 (pro potrubí rozměru DN200 – DN1200)
- kamerový vozík CT100 s kamerou RC65 (pro potrubí rozměru DN100 – DN200)
- prutová kamera (pro kontrolu přípojek od DN100 do DN200)


Kamerami s vozíkem je možné realizovat monitoring včetně měření spádu, kontroly spojů a kontroly zaústění přípojek. Pro měření spádu musí být potrubí bezprostředně před kontrolou vyčištěno. Teoretický dosah kamerového vozíku může být až 200 m od startovní šachtice.
Prutová kamera je umístěna na tlačném kabelu délky 45 m a při kontrole je sunuta po dně, proto je před jejím použitím také nutné potrubí řádně vyčistit. Umožňuje kontrolu přípojky přes čisticí kus nebo jiný revizní otvor na potrubí, do nějž nelze zapravit kamerový vozík. Touto kamerou nelze kontrolovat spoje ani se zaměřit na odbočky, stejně tak neumožňuje měření spádu.

 

  

  

 

K čemu slouží monitoring?
Kamerový systém je využíván ke kontrole kvality nově budovaných nebo rekonstruovaných kanalizací a k posuzování technického stavu stávajících kanalizačních stok (systematický monitoring, kontrola před rekonstrukcemi vozovek nebo vodovodních řadů, kontrola propadů terénu, lokalizace napojených přípojek, řešení stížností…). Dále se systém využívá k realizaci externích zakázek na území města Ostravy a v blízkém okolí, tak i v ostatních regionech severní Moravy.

Co nabízíme?

 1. Monitoring kanalizačních řádů a přípojek
  Technický popis viz výše.
 2. Vytyčování průběhu potrubí, revizních šachet
  Pomocí kvalitního trasovacího zařízení RD 300 provádíme vytyčení neznámého průběhu kanalizačního potrubí (ne však ocelového či litinového) uloženého v hloubce až 8 m a to s přesností několik decimetrů. Totéž lze provést v případě skryté revizní šachty na kanalizačním potrubí.
  Princip: Na kameru se připevní sonda a po jejím zavedení na požadovanou pozici v potrubí se na základě vysílaného signálu lokalizujeme její polohu.

 

Monitoring kanalizační sítě - služba je sestavena z těchto položek:
 

 *prohlídka potrubí (sazba dle délky) m
   prohlídka potrubí (hodinová sazba) hod.
**prohlídka kanal. přípojky hod.
   dopravné dodávkový automobil km

 * Hodinová sazba bude účtována pouze v případě, kdy výkon kamerového vozu bude menší než 40 m/h.
** V případě, kdy výkon kamerového systému bude delší než 1 hod bude účtována hodinová sazba.

V ceně prohlídky je zahrnuto CD nebo DVD-ROM s pořízeným videozáznamem a protokol o kamerové prohlídce v tištěné podobě. Tyto podklady jsou zákazníkovy poskytnuty ihned po dokončení kamerové prohlídky a podpisu pracovního výkazu.

Poskytované množstevní slevy:

od 51 m do 100 m sleva 5 %
od 101 m do 400 m sleva 10 %
od 401 m do 1000 m sleva 15 %
od 1001 m do 2000 m sleva 20 %
od 2001

sleva 25 % (individuálně i více na základě Sml. o dílo)

V případě, že spolu s kamerovým průzkumem bude objednáno ve stejném rozsahu i čištění, bude na prohlídku kamerovým systémem poskytnuta jednorázová sleva ve výši 25 %. Výše uvedené slevy nelze sčítat.


Na základě vašeho požadavku vám, v souladu s platným ceníkem společnosti, zpracujeme aktuální cenovou nabídku na konkrétní činnost.

 

  

Měření odpadních vod

Povinností každého, kdo vypouští odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu (kromě bytových domů, v nichž nejsou zřízeny provozovny a objektů, v nichž prokazatelně vznikají pouze splaškové vody a kanalizace je ukončena městskou čistírnou), je provádět kontrolu kvality vypouštěných vod. Rovněž každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinen kvalitu vod sledovat.

Jak probíhá odběr vzorků odpadních vod?
OVAK a.s. zajišťuje odběr vzorků ručně nebo pomocí automatických vzorkovačů v režimu daném kanalizačním řádem nebo povolením k vypouštění. Ke každé zakázce je zpracována konkrétní cenová nabídka.

Odběr vzorků odpadních vod - služba je sestavena z těchto položek:

 • Dopravné dodávkový automobil ostatní s řidičem (km).
 • Montážní práce (pracností při vlastním odběru prac./hod.)
 • Požadovanými parametry laboratorního rozboru (dle položky)

Kde se provádí odběry vzorků odpadních vod?
Provádíme odběry vzorků odpadních vod a jejich rozbor v naší akreditované laboratoři.

Dále provádíme měření průtoků a zjišťování objemu vypouštěných odpadních vod.
Povinnost zjišťovat průtoky a objemy odpadních vod vypouštěných do recipientů je dána vodním zákonem a povolením k vypouštění těchto vod.

Jak probíhá měření průtoků vod?
Pomocí přenosných ultrazvukových průtokoměrů – pracovních měřidel - vždy s platnou kalibrací.  

Měření průtoku odpadních vod - služba je sestavena z těchto položek:

 • Dopravné dodávkový automobil ostatní s řidičem (km).
 • Montážní práce (pracností při instalaci, kontrolách, demontáži průtokoměru, vyhodnocení měření - prac./hod.)
 • Požadovanou délkou měření (hod.) 

Na základě vašeho požadavku vám, v souladu s platným ceníkem společnosti, zpracujeme aktuální cenovou nabídku na konkrétní činnost.

Deratizace

Pomocí Deratizace se provádí hlavně za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění zabraňuje vzniku a šíření infekčních nemocí lidí. Součástí ochranné deratizace je i zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy. V rámci prováděné deratizace jsou využívány jednorázové antikoagulanty druhé generace typu Deralan Z, Deralan G (přípravky jsou ve formě granulí a mořeného zrna.), Hubex L (ve formě válečku nebo salámu) nebo Protect voskový blok (ve formě lisované kostky s parafinovou vrstvou proti vlhkosti). Účinek se projeví 3 až 7 dní po požití letální (smrtelné) dávky hlodavcem. Nástraha nevyvolává u hlodavců obranný reflex, ani bolestivé stavy.

 

Ostatní služby provozu kanalizace

 • vnitřní revize velkokapacitních sběračů, včetně pořízení videozáznamu na DVD a pasportizace
 • zjištění místa napojení odběratele na kanalizační řad
 • zjištění napojení kanalizační přípojky na hlavní kanalizační řad bez kamery, nebo za pomocí kamerového systému
 • vytyčování průběhu kanalizačního potrubí
 • pro projektanty, investory, stavebníky provádíme vytýčení průběhu kanalizačních řadů
 • vytyčování neznámého průběhu potrubí sondou
 • při neznámém průběhu trasy libovolného potrubí provádíme jeho vytýčení (přesnou lokalizaci jeho průběhu)
 • v případě pochybnosti o oprávněnosti platby stočného provádíme toto prošetření za účasti žadatele. Je prokázáno, zda platba stočného oprávněná je či není.

Veškeré uvedené činnosti provádíme na základě objednávky zákazníka, příp. na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Na provedené služby vystavíme zákazníkovi podrobnou fakturu.

 

 

 

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V čem je výhoda pití kohoutkové vody?

1)
kohoutková voda je zdravá

2)
kohoutková voda je čerstvá

3)
kohoutková voda je levná