Služby provozu vodovodní sítě

Kontrola technického stavu vodovodu kamerovou technikou | Vyhledávání poruch na vodovodních řadech | Měření tlakových a průtokových poměrů v rozvodech | Vytyčování inženýrských sítí
 
Provozování vodohospodářské infrastruktury
 • Provoz a údržba vodovodů
Dodávka pitné vody – vodárenské služby
 • Kontrola technického stavu vodovodu nebo vodovodní přípojky kamerovou technikou.
 • Vyhledání skrytých úniků vody akustickou diagnostikou.
 • Proměření tlakových a průtokových poměrů na vodovodní síti a na fakturačních vodoměrech na patě domu, včetně registrace hodnot v daném časovém úseku.
 • Vytyčování inženýrských sítí.
 • Provedení proplachu a desinfekce potrubí a přípojek.
 

Kontrola technického stavu vodovodu kamerovou technikou 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. poskytují svým zákazníkům služby spojené s inspekcí vodovodních řadů a přípojek přenosnou optickou kamerou. Nabízíme inspekci potrubí a přípojek v rozmezí vnitřní světlosti potrubí od 1“. Délka prověřovaného úseku je max. 20 m. Naše společnost disponuje nejmodernější dostupnou diagnostickou technikou. Tu obsluhují odborně kvalifikovaní a periodicky proškolovaní zaměstnanci, provádějící tuto činnost jako svou hlavní pracovní náplň.
 
 
Technické podmínky umožňující inspekci potrubí a přípojek
 • Odstavené a rozpojené potrubí.
 • Minimální vnitřní světlost prověřovaného potrubí 16 mm.
 • Délka měřeného úseku do 20 m.
 • Přiměřený stav potrubí – silná inkrustace či 90-ti stupňová kolena znemožňují zavedení kamery do potrubí.
 Jak poptat služby? 

nebo

 • Obrátit se na kontaktní osobu.
 • Před vlastním měřením potvrdit technikovi měřícího vozu písemnou objednávku.
 • Zajistit přítomnost zodpovědné osoby po dobu kamerové inspekce potrubí našimi techniky.
 • Po ukončení prací potvrdit předložený výkaz provedených prací.
Termíny 
Provedení služby je závislé na vytíženosti detekční techniky pro vlastní potřeby firmy. Odstraňování havárii, při zajišťování plynulého zásobování obyvatel města pitnou vodou, má přednost.
Objednávky od soukromých subjektů se vyřizují v pořadí, jak byly sjednány.
 
Ceny 
Ceny za provedené služby se účtují dle platného externího ceníku společnosti.
Bližší informace budou poskytnuty při sjednávání služby.
 
 
Kontaktní osoba 
Zdeněk Prymus
59 5152 532, 59 7475 532
e-mail: prymus.zdenek@ovak.cz 
 
 

Vyhledávání poruch na vodovodních řadech

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. poskytují svým zákazníkům služby spojené s vyhledáváním skrytých úniků vody na jejich vlastních rozvodech pitné vody. Naše společnost disponuje nejmodernější dostupnou diagnostickou technikou. Tu obsluhují odborně kvalifikovaní a periodicky proškolovaní zaměstnanci, provádějící lokalizaci poruch jako svou hlavní pracovní náplň.
  
 
Technické podmínky umožňující vyhledání poruchy
 • Minimální tlak v síti 250 kPa.
 • Velikost skrytého úniku musí být větší než 20 m3/den (poruchy pod 20m3/den jsou obtížně hledatelné, pod 10m3/den téměř nehledatelné)
 • Přiměřený počet dostupných armatur na vodovodní síti pro osazení diagnostické techniky. Funkční armatury umožňující uzavření jednotlivých větví nebo sekcí vodovodu zvyšují šanci na rychlejší lokalizaci místa úniku.
 • Materiály již položených rozvodů pitné vody jsou dané. Je třeba zdůraznit, že plastová či materiálově smíšená potrubí, bez dokumentace zpracované dle skutečného provedení, výrazně snižují možnosti nalezení skrytých úniků vody.
 • Pro úspěšné měření je základním předpokladem znalost polohy vedení, průměru a materiálu vedení!
 
Postup zjišťování místa poruchy
Nejprve je nutné blíže určit tu část vodovodního řadu, na které se porucha nachází.
 
K tomu lze využít následující metodu:
 • Analýza měřením průtoku - uzavíráním jednotlivých sekcí nebo větví vodovodních řadů a sledováním náhlé změny v průtoku lze určit tu část vodovodního řadu zákazníka, na které se porucha nachází.
Po zjištění, na které části rozvodů se porucha pravděpodobně nachází, můžeme přistoupit k její přesnější lokalizaci:
 • Analýza elektroakustickými metodami - provádí se pomocí přístrojů, které na základě vyhodnocení šíření poruchového šumu na potrubí o známé dálce a materiálu určí pravděpodobné místo poruchy. Metoda je založena na principu odposlechu hluku vytvářeného poruchou při úniku vody z potrubí. Není možné provádět v hlučném prostředí a tam, kde by výsledky měření byly ovlivněny silnými otřesy půdy (např. těžká doprava, výrobní činnost apod.), rovněž nelze dohledávat poruchy na vnitřních domovních rozvodech z důvodu chaotického šíření zvuku po stavebních konstrukcích budov.

 Doporučený postup před objednáním služby
 • Zajistit kompletní a dle skutečného stavu zpracovanou dokumentaci rozvodů.
 • Zajistit (nejlépe již při výstavbě či rekonstrukci) vybavení jednotlivých sekcí areálu funkčními uzávěry.
 • Zkontrolovat vnitřní rozvody budov (protékající sanitární zařízení může způsobovat značné úniky vody).
 • Tyto opatření výrazně sníží výdaje spojené s lokalizací možných poruch na vodovodním řadu.
Jak poptat služby?  

nebo

 • Obrátit se na kontaktní osobu.
 • Před vlastním měření potvrdit technikovi měřícího vozu písemnou objednávku.
 • Zajistit přítomnost zodpovědné osoby po dobu vyhledávání skrytého úniku našimi techniky.
 • Po ukončení prací potvrdit předložený výkaz provedených prací.
 
Termíny 
Provedení služby je závislé na vytíženosti detekční techniky pro vlastní potřeby firmy. Odstraňování havárii, při zajišťování plynulého zásobování obyvatel města pitnou vodou, má přednost.
Objednávky od soukromých subjektů se vyřizují v pořadí, jak byly sjednány.
 
Ceny 
Ceny za provedené služby se účtují dle platného externího ceníku společnosti.
Bližší informace budou poskytnuty při sjednávání služby.
 
Kontaktní osoba 
Zdeněk Prymus
59 5152 532, 59 7475 532
 
 
 

Měření tlakových a průtokových poměrů v rozvodech 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. poskytují svým zákazníkům služby spojené s měřením tlaků a průtoků v budovách i na vodovodních řadech a přípojkách za účelem:  
 • Provozní kontroly hydrantů, vodoměrů redukčních ventilů či průtočností vodovodních řadů a přípojek.
 • Navrhování dimenzí vodovodních řadů, přípojek a vodoměrů.
 • Tvorby hydraulických modelů sítě.
Naše společnost disponuje nejmodernější dostupnou diagnostickou technikou. Tu obsluhují odborně kvalifikovaní a periodicky proškolovaní zaměstnanci, provádějící lokalizaci poruch jako svou hlavní pracovní náplň.
 
Dále nabízíme
 • Kontrolu podzemních i nadzemních hydrantů dle ČSN 73 08 73 – hydranty s garantovaným tlakem (požární).
 • Zónová měření obytných čtvrtí a průmyslových areálů pro lokalizací skrytých úniků vody.

 
Ja poptat služby?

nebo

 • Obrátit se na kontaktní osobu.
 • Před vlastním měření potvrdit technikovi měřícího vozu písemnou objednávku.
 • Zajistit přítomnost zodpovědné osoby po dobu vyhledávání skrytého úniku našimi techniky.
 • Po ukončení prací potvrdit předložený výkaz provedených prací.
 
Termíny 
Provedení služby je závislé na vytíženosti detekční techniky pro vlastní potřeby firmy. Odstraňování havárii, při zajišťování plynulého zásobování obyvatel města pitnou vodou, má přednost.
Objednávky od soukromých subjektů se vyřizují v pořadí, jak byly sjednány.
 
Ceny 
Ceny za provedené služby se účtují dle platného externího ceníku společnosti.
Bližší informace budou poskytnuty při sjednávání služby.
 
Kontaktní osoba 
Zdeněk Prymus
59 5152 532, 59 7475 532
                                                                             
                                                                   

Vytyčování inženýrských sítí včetně atestu signalizačního vodiče 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. poskytují svým zákazníkům služby spojené s vytyčováním vodovodních řadů a přípojek. Provádíme ověřování funkčnosti signalizačních vodičů včetně atestu. Naše společnost disponuje nejmodernější dostupnou diagnostickou technikou. Tu obsluhují odborně kvalifikovaní a periodicky proškolovaní zaměstnanci, provádějící tuto činnost jako svou hlavní pracovní náplň.
 
A: trasování elektricky vodivých vodovodních řadů a přípojek: 
K vyhledávání tras kovových vodovodních řadů a přípojek (litina, ocel, olovo…) používáme multifrekvenční trasovací soupravy řady RD8000, RD4000,Metrotech I 5000 a Sewerin.
 
B: trasování nekovových vodovodních řadů a přípojek: 
Délka trasovaného potrubí u elektricky nevodivých vodovodních řadů a přípojek je dána délkou laminátových trasovacích pér, které se zavádějí přímo do trasovaných potrubí. Potrubí musí být odstavené a rozpojené. Délka měření je do 100m na obě strany od místa rozpojení.
 
 
Jak poptat služby?

nebo

 • Obrátit se na kontaktní osobu.
 • Před vlastním měření potvrdit technikovi měřícího vozu písemnou objednávku.
 • Zajistit přítomnost zodpovědné osoby po dobu trasování našimi techniky.
 • Po ukončení prací potvrdit předložený výkaz provedených prací.
 
Termíny 
Provedení služby je závislé na vytíženosti detekční techniky pro vlastní potřeby firmy. Odstraňování havárii, při zajišťování plynulého zásobování obyvatel města pitnou vodou, má přednost.
Objednávky od soukromých subjektů se vyřizují v pořadí, jak byly sjednány.
 
Ceny 
Ceny za provedené služby se účtují dle platného externího ceníku společnosti.
Bližší informace budou poskytnuty při sjednávání služby.
 
Kontaktní osoba
Zdeněk Prymus                                                                                                                               
59 5152 532, 59 7475 532                                                                                                            
e-mail: prymus.zdenek@ovak.cz                                                                                                
                                                                                            

Kontakt na provoz vodovodní sítě

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Který způsob nakládání s odpadní vodou je levnější?

1)
Mít dům napojený na kanalizaci.

2)
Mít vlastní žumpu nebo septik.

3)