Nabízíme tyto služby:

Provozování  vodohospodářské infrastruktury

 • Provoz a údržba vodovodů a kanalizací
 • Výroba a dodávka pitné vody
 • Odvádění a čištění odpadních vod

Inženýrská, projekční a poradenská činnost

 • Zajištění kompletní inženýrské činnosti při realizaci vodohospodářských staveb.
 • Zpracování projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních řadů, přípojek.
 • Vypracování náhradní dokumentace vodohospodářské stavby – pasport stavby.
 • Vytyčení trasy vodovodních a kanalizačních řadů v provozování OVAK a.s.
 • Vyhodnocení technického stavu vodohospodářských zařízení a návrh řešení odstranění závad.
 • Zpracování provozního řádu vodohospodářských objektů a zařízení.
 • Technické vyjadřování k povolování staveb na území města Ostravy.
 • Poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství.

Stavební práce

 • Provedení opravy, rekonstrukce a výstavby vodovodních a kanalizačních řadů včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.
 • Oprava osazení kanalizačních poklopů na revizní šachty v zeleni i v komunikacích.
 • Odborné napojení vodovodní a kanalizační přípojky na hlavní veřejné řady.
 • Výkopové práce, terénní úpravy povrchů.
 • Provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí a zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí.

Dodávka pitné vody – vodárenské služby

 • Kontrola technického stavu vodovodu nebo vodovodní přípojky kamerovou technikou.
 • Vyhledání skrytých úniků vody akustickou diagnostikou.
 • Dodání a osazení vodoměrné šachty.
 • Úprava, výměna nevyhovující nebo poškozené vodoměrné sestavy.
 • Provedení proplachu a desinfekce potrubí a přípojek.
 • Proměření tlakových a průtokových poměrů v domovních rozvodech včetně registrace hodnot v daném časovém úseku.
 • Zapůjčení hydrantového nástavce s vodoměrem.

 Odvádění a čištění odpadních vod – kanalizační služby

 • Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek výkonnými čistícími vozidly včetně řádné likvidace odpadů.
 • Vývoz žump, septiků a jímek včetně řádné likvidace odpadních vod.
 • Prověření technického stavu kanalizačního potrubí a kanalizačních přípojek kamerovým systémem.
 • Revize průchozích a průlezných kanalizačních stok.
 • Kontrola vodotěsnosti žump, septiků a jímek.
 • Zajištění provozu a údržby odlučovačů ropných látek, lapáku tuků.
 • Měření průtoku odpadních vod a odběr vzorků odpadních vod akreditovanými postupy v souladu s platnou legislativou.
 • Likvidace komunálních, průmyslových a koncentrovaných odpadních vod.

 Ostatní služby 

 • Analýza vzorků odpadních vod laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci v.o.s.
 • Fyzikálně – chemické rozbory, mikrobiologické a biologické rozbory pitné vody laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci v.o.s.
 • Prodej kvalitního vodárenského a kanalizačního materiálu pro výstavbu inženýrských sítí a přípojek. 
Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V čem je výhoda pití kohoutkové vody?

1)
kohoutková voda je zdravá

2)
kohoutková voda je čerstvá

3)
kohoutková voda je levná