Lidé si pletou žumpu se septikem. Nevědí, jak často je čistit

Vedoucí provozu kanalizační sítě OVAK Marcel Ulrich odpovídá na otázky:
 
1.     Jaké povinnosti má majitel domu, který není napojen na kanalizaci a používá žumpu? 

 
Především likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem. Tzn. při naplnění žumpy vyvézt odpadní vody na čistírnu odpadních vod, kde jsou vody v souladu se zákonem zlikvidovány resp. vyčištěny. Na takový vývoz poté majitel eviduje doklad, který předkládá při případné kontrole.
 
U septiku musí majitel dbát především na plnění předepsané kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace Kanalizačním řádem a to tak, že septik jednou či dvakrát za rok alespoň ze 2/3 vyveze stejným způsobem jako u žumpy. U septiku by navíc měl kontrolovat kvalitu odpadních vod i odběrem vzorku, pro zjištění účinnosti čištění resp. souladu sledovaných parametrů dle Kanalizačního řádu provozovatele kanalizace.
 
Oba způsoby likvidace odpadních vod spojuje udržovat tyto stavby v dobrém technickém stavu a především vodotěsné. Toto bývá předmětem kontroly! Netěsnosti mohou způsobit problém v životním prostředí, nebo i poškozením sousedních nemovitostí či domu majitele samotného.
 
 
2.     Co mu hrozí, když tyto povinnosti neplní? 
 
Sankce za porušení zákonů – stavebního, o odpadech, popř. vodního zákona, nebo zákona o vodovodech a kanalizacích a také pokuty, které by mohly být uděleny na základě porušení Kanalizačního řádu v případě provozování septiku.
 
Sankce i pokuty jsou voleny dle závažnosti, ale mohou vystoupat do výše desítek i stovek tisíc korun.
 
 
3.     Kdy provádí magistrát kontroly - namátkově, nebo na základě udání? Jak to funguje v praxi?
 
Toto je spíše otázka na samotný odbor Životního prostředí MMO, ale z námi známých případů se jedná jak o kontroly na základě oznámení, nebo při haváriích s dopadem na životní prostředí, ale nijak výjimečným nejsou i namátkové kontroly dodržování platné legislativy.
 
 
4.     Často se stává, že žumpa je přepadem napojena na dešťovou kanalizaci, do které tak odtékají splašky. Kontroluje i toto magistrát? Provádí se kontroly nějak systematicky? Co hrozí majiteli, když se na to přijde? Jak se na to vlastně může přijít, když je potrubí zakopané v zemi?
 
ANO toto se stává, pak ale majitel porušuje několik zákonů najednou. Především není žumpa vodotěsná tj. porušení Stavebního zákona, vypouští odpadní vody v rozporu se Zákonem o vodách a také porušuje Zákon o vodovodech a kanalizacích. Mimo to, že dešťové vody končí obvykle ve vodním toku a tímto vypouštěním může způsobit havárii na životním prostředí se dále vystavuje majitel postihu a nákladům s uvedením dešťové kanalizace do legislativního souladu tj. může být na něm požadovaná úhrada za odběry vzorků, čištění a monitoring.
 
Systematicky toto kontroluje provozovatel kanalizace, který poté zasílá podnět na místně příslušný vodoprávní úřad. Při vzniku havárie však ihned řeší vodoprávní úřad a obvykle ukládá sankci.
 
Zjištění tohoto stavu je díky moderní technice snadné, a to zejména díky kamerovému systému, kterým jsou prověřovány kanalizace. Je identifikováno napojení, které zde buď nemá být vůbec, nebo má sloužit pro odvod srážkových (dešťových vod) a je zde patrné, že jím jsou odváděny splašky (toto je specifické a lze ve většině případů poznat). Lze také odebrat vzorek vod k analýze, dále je možno trasovat vody potravinářským barvivem.
 
 
5.     V Ostravě a okolí se stále více lidí napojuje na kanalizaci. Můžeme odhadnout, kolik lidí (domů) ještě využívá žumpu a má tak povinnosti ji vyvážet? 
 
Přesný počet lze těžce určit, odhad, který evidujeme je cca 21 tis. obyvatel což je cca. 5 tis. nemovitostí. Obvykle se jedná o okrajové lokality města Ostravy, kde není plošná kanalizace.
 
 
 
6.     Zažili jste nějakou situaci, kdy nefunkční či špatně udržovaná žumpa způsobila rozbroje mezi sousedy? 
 
Ano, tyto případy jsou časté. Obvykle dochází ke škodám na majetku mnohdy i vlastníka žumpy, který svůj nezájem o tuto část stavby řeší až při následné rekonstrukci, která je poté o dobu nečinnosti mnohem nákladnější. Obvyklé je v těchto případech obtěžující zápach, podmáčení pozemků souseda, nebo zatopení suterénních prostor a poškození omítek či vybavení nemovitosti. Mimo sankce pak takový „soused“ platí i vzniklé škody. Nejsou výjimečné i případy, kdy dojde ke kontaminaci studní, a podzemních vod.
Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Jaký ekologický pohon využívají automobily OVAKu?

1)
lehký topný olej

2)
naftu

3)
CNG